Molestowanie seksualne. Jak je rozpoznać i jak odnosi się do niego ustawodawca?

03.11.2017

         Molestowanie seksualne jest tematem, który co jakiś czas wybucha w mediach, najczęściej za sprawą skandali z udziałem osób znanych, celebrytów. I choć wydawać by się mogło, że wszystko w tej materii zostało już powiedziane to jednak nadal dla wielu nie jest ona do końca jasna. Tak jak gwałt jest pojęciem klarownym, tak molestowanie seksualne nie jest już takie oczywiste. Niejednokrotnie osoby, które go doświadczają początkowo nie zdają sobie z tego sprawy, czują się źle ale nie wiedzą jak zareagować. Społeczeństwo też w wilku przypadkach bagatelizuje i usprawiedliwia patologiczne zachowania pobłażliwie określając je „świńskimi żartami”, „rubasznym charakterem”. Oczywiście przesada w każdą stronę jest zła i nie można dopatrywać się złych zamiarów w drobnym dowcipach, jednakże należy być czujnym i świadomym czym jest molestowanie seksualne i jakie mamy prawa jeśli dotknie ono nas lub osoby nam bliskie.

Molestowanie seksualne w prawie pracy

Poruszając tematykę molestowania seksualnego, należy odnieść się uregulowania zawartego w art. 183a§ 5 - 6 Kodeksu pracy. Ustawodawca wyróżnia tutaj:

  1. molestowanie, którym jest niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery

  2. molestowanie seksualne, które stanowi każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy

Zatem należy uznać, że molestowaniem seksualnym będzie zarówno niechciany dotyk, kontakt fizyczny jak i dwuznaczne gesty, erotyczne aluzje, niewybredne żarty i komentarze o podtekście erotycznym itp. Zatem jeśli czyjeś zachowanie dotyczy Twojej seksualności, płci, jest obraźliwe, upokarzające i chcesz aby go zaprzestano, masz do czynienia z molestowaniem seksualnym.

Warto w tym momencie wspomnieć o § 7 tego samego artykułu stanowiącego, iż podjęcie przez pracownika działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych dla niego konsekwencji.

Molestowanie seksualne w prawie karnym

W przypadku prawa karnego, sięgnąć należy do art. 199 § 1, zgodnie z którym „kto przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Pierwszym istotnym zagadnieniem w przypadku powyższego przepisu jest pojęcie „stosunku zależności”. I choć pierwszym skojarzeniem jest relacja pracodawca – pracownik, to nie jest ona jedyna. Wskazać można chociażby zależność egzaminator – student, lekarz – pacjent, nauczyciel – uczeń itp.

Druga kwestia wymagająca poruszenia to „wykorzystanie krytycznego położenia”. Krytyczne położenie może dotyczyć ciężkich sytuacji życiowych człowieka takich jak pozostanie bez środków do życia, grożące negatywne konsekwencje ze strony wierzyciela itp. Natomiast wykorzystaniem tych okoliczność będzie zaproponowanie pomocy, pożyczki, kredytu w połączeniu z czynnościami opisanymi w art. 199 § 1.

Zauważyłeś, że ktoś może doświadczać molestowania seksualnego? Nie bądź obojętny!

Molestowanie seksualne dotyka bardzo wrażliwej i intymnej sfery życia człowieka, dlatego może powodować silny stres oraz strach. Pamiętajmy że solidarność, wsparcie, zrozumienie i empatia dla ofiary są bardzo ważne. Jeśli będziemy udawali, że nic się nie stało i nic nie widzimy może to doprowadzić do tragicznych następstw. Naszym społecznym obowiązkiem jest mieć oczy szeroko otwarte i reagować na krzywdę innych, tak jak byśmy oczekiwali działania innych gdyby nam przytrafiło się coś złego.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy