Kto ponosi odpowiedzialność za błąd medyczny? Szpital, ubezpieczyciel czy lekarz?

29.03.2018

Na samym początku przyjrzyjmy się dwóm terminom – błąd medyczny i błąd lekarski. Większości z nas wydaje się, ze znaczą one dokładnie to samo i można używać je zamiennie. Otóż jest pewna subtelna różnica. Mianowicie błąd medyczny może zostać popełniony przez cały personel placówki medycznej, w tym lekarza, położną, pielęgniarkę, dentystę. Polega on na zaniechaniu, zaniedbaniu lub nieumyślnym działaniu tychże osób. Błąd lekarski natomiast, odnosi się bezpośrednio do postępowania lekarza, które jest sprzeczne z nauką medycyny. W każdym jednak przypadku, poszkodowany ma prawo dochodzić swoich praw.

Lekarz

Pierwszą, zasadniczą kwestią jest ustalenie na jakiej drodze może odpowiadać lekarz za 

popełniony błąd. Otóż zarówno na cywilnej jak i karnej. Jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilną, to istotnym jest, na podstawie jakiej umowy lekarz jest zatrudniony w szpitalu. Jeśli mamy do czynienia z kontraktem, to jest on zobowiązany do pokrycia szkody solidarnie wraz ze szpitalem. Sytuacja jednak wygląda nieco inaczej, gdy lekarz pracuje na podstawie umowy o pracę. Wtedy, zgodnie z przepisami kodeksu pracy jest chroniony i ponosi tylko odpowiedzialność pracowniczą względem szpitala.

Jeżeli natomiast chodzi o odpowiedzialność karną, to lekarz może odpowiadać za przestępstwo określone w art. 160 kodeksu karnego, który stanowi: „kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.” Oczywiście, istotny jest tutaj § 2.”

Szpital

Zatem na drodze cywilnej , jak nietrudno się domyślić, odpowiedzialność za błąd zawsze ponosi szpital. Jeżeli lekarz zatrudniony był na umowę o pracę (oczywiście mówimy tu tylko o szkodzie nieumyślnej) – szpital odpowiedzialność ponosi w pełni, jeśli na kontrakt – solidarnie z lekarzem.

Ubezpieczyciel

Jak wiadomo, zarówno lekarze jak i szpitale są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że sumę zasądzoną w wyroku sądu, do wysokości ubezpieczenia, pokrywa właśnie ubezpieczyciel a nie lekarz czy szpital z „własnej kieszeni”.

 

Zob.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny