Kredyty związane z nieruchomościami. Franki, euro i inne waluty już nie dla każdego

13.02.2018

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym, która obowiązuje od 22 lipca 2017 roku, przyniosła nam sporo pozytywnych zmian. Przede wszystkim zawiera ona wzmocnienie ochrony konsumentów zawierających umowy związane z nieruchomościami.

Wspomniana ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającej dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE (zwana dalej Dyrektywą 2014/17/UE) oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010.

 

Jakie korzyści płyną z nowelizacji dla konsumentów?

Przede wszystkim dzięki nowelizacji przepisy są bardziej precyzyjne i jednoznaczne. Zwiększeniu uległ także poziom ochrony konsumentów, którzy zawierają umowy o kredyt związane z nieruchomościami. Przejawia się to chociażby w dostarczaniu klientom odpowiednich informacji i wyjaśnień na każdym etapie, co równoważy dysproporcje pomiędzy kredytodawcami, którzy są profesjonalistami, a kredytobiorcami.

 

Franki, euro i inne waluty już nie dla każdego

W nowelizacji odnajdziemy także usankcjonowanie rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego. A co za tym idzie, konsumentowi może zostać udzielony kredyt wyłącznie w walucie w której zyskuje on lub posiada większość swoich dochodów, środków finansowych lub aktywów. Jest to z pewnością mniej ryzykowna opcja, gdyż klient zaciągający kredyt w walucie obcej np. frankach szwajcarskich, a zarabiający w złotówkach jest narażony na wahania kursów walutowych.

 

Możliwość odstąpienia od umowy kredytu i restrukturyzacja zadłużenia

Z możliwości odstąpienia od umowy kredytu, klienci mogą skorzystać w terminie 14 dni bez podawania przyczyny swojej decyzji.

W sytuacji natomiast, gdy już w trakcie trwania umowy nastąpi problem ze spłatą, kredytodawca winien jest zapewnić kredytobiorcy możliwość restrukturyzacji zadłużenia. Oczywiście musi być to uzasadnione trudną sytuacją finansową konsumenta. Sama zaś restrukturyzacja może polegać na np. wydłużeniu okresu kredytowania, możliwości zawieszenia spłaty kredytu czy też zmianie wysokości rat.

 

zob.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Komisja Nadzoru Finansowego - Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie