Aktualizacja projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

05.10.2017


Projekt z 23 maja 2017 r.


R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O Z W O J U    I    F I N A N S Ó W 1)

z dnia ……………………… r.

w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące 2)

Na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)    szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi, warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu;

2)    dane,  które  powinien  zawierać  wniosek  producenta  krajowego  albo  podmiotu

dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących o wydanie potwierdzenia wymienionego w art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz kas rejestrujących wzorcowych do badań i innych urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone wraz z wnioskiem;

3)    okres, na który jest wydawane potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;

4)    zakres badań kas rejestrujących oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 111 ust. 6e ustawy.


1)    Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2)    Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu (…) pod numerem (…), zgodnie z przepisami dyrektywy 2015/1535/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948, 2024 oraz z 2017 r. poz. 60 i 379.
 

§    2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)    algorytmie    weryfikującym    –   rozumie   się    przez   to    algorytm    stosowany
    w  drukarkach  fiskalnych,    kontrolujący  przypisanie  nazw  sprzedawanych  towarów
    i  usług  do  stawek  podatku  od  towarów  i  usług,  zwanego  dalej  „podatkiem”,  oraz
    zwolnienia od podatku zgodnie z zasadą, że wartość stawki podatku dla danej nazwy
    towaru lub usługi nie może być zmieniona na wyższą,  jeżeli wcześniej jej wartość
    została obniżona;                
2)    dokumencie    fiskalnym  –  rozumie  się  przez  to    dokument    w  postaci    papierowej

i w postaci elektronicznej emitowany przez kasę, oznaczony logo fiskalnym oraz numerem unikatowym kasy, obejmujący paragony fiskalne, paragony fiskalne anulowane, raporty fiskalne oraz faktury i faktury anulowane;

3)    dokumencie niefiskalnym – rozumie się przez to każdy dokument w postaci papierowej

i    w postaci elektronicznej emitowany przez kasę, inny niż dokument fiskalny, zawierający oznaczenie „NIEFISKALNY” i niezawierający logo fiskalnego;

4)    dokumencie w postaci elektronicznej – rozumie się przez to zbiór ustrukturyzowanych

i    uporządkowanych danych z dokumentów fiskalnych i niefiskalnych, zapisywanych

w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej oraz podlegających przekazaniu w sposób określony protokołem komunikacyjnym, o którym mowa w § 43;

5)    drukarce kasy – rozumie się przez to urządzenie drukujące wszystkie dokumenty dopuszczone programem pracy kasy do druku przez kasę;

6)    emisji – rozumie się przez to utworzenie i zapis w pamięci fiskalnej lub chronionej kasy dokumentów w postaci elektronicznej oraz wydruk dokumentu w postaci papierowej na drukarce kasy;

7)    fiskalizacji kasy – rozumie się przez to jednokrotny i niepowtarzalny proces inicjujący pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej kasy, zakończony wydrukiem raportu fiskalnego fiskalizacji;

8)    interfejsie komunikacyjnym – rozumie się przez to urządzenie komunikacyjne przewodowe lub bezprzewodowe wraz z oprogramowaniem, pracujące pod kontrolą programu pracy kasy, pozwalające co najmniej na wymianę informacji z zewnętrznymi programami i zapewniające przekazanie danych oraz podłączenie urządzeń
zewnętrznych i terminala płatniczego;

9)    kasie – rozumie się przez to kasę rejestrującą, ewidencjonującą obrót i kwoty podatku należnego;
 
10)    logo fiskalnym - rozumie się przez to oznaczenie "PLF" stosowane w przypadku dokumentów fiskalnych w postaci elektronicznej albo symbol graficzny stosowany dla dokumentów fiskalnych w postaci papierowej, którego wór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

11)    module kryptograficznym – rozumie się przez to urządzenie trwale zawarte w kasie,

odpowiedzialne za generowanie podpisów cyfrowych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę;

12)    numerze ewidencyjnym – rozumie się przez to indywidualny i niepowtarzalny numer nadany kasie podczas fiskalizacji kasy, zapisany w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej kasy, umieszczony na obudowie kasy oraz w książce kasy, identyfikujący urządzenie, który nie może być przypisany innym urządzeniom;

13)    numerze unikatowym kasy – rozumie się przez to indywidualny i niepowtarzalny numer

nadawany pamięci fiskalnej kasy, identyfikujący jednoznacznie każdą kasę z zainstalowaną w niej pamięcią fiskalną, który nie może być przypisany innym urządzeniom;

14)    pamięci chronionej – rozumie się przez to urządzenie zawarte trwale w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające zapis i odczyt dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, w sposób uniemożliwiający ich zmianę bez wykrycia tego zdarzenia podczas weryfikacji zapisów z zawartością pamięci fiskalnej;

15)    pamięci fiskalnej – rozumie się przez to urządzenie trwale zawarte w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające niezmienialny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy;

16)    pamięci  operacyjnej  –  rozumie  się  przez  to  pamięć  wielokrotnego  zapisu  zawartą

w kasie, pracującą pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, w której są przechowywane dane pochodzące z bieżącej czynności kasowej, do momentu zapisu danych z tej czynności, bezpośrednio po jej zakończeniu, w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, albo ich usunięcia przez procedurę awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej, niedostępną dla użytkownika kasy;

17)    paragonie fiskalnym albo fakturze – rozumie się przez to dokument fiskalny wyemitowany przez kasę dla nabywcy podczas sprzedaży, potwierdzający dokonaną sprzedaż;
 
18)    paragonie fiskalnym anulowanym albo fakturze anulowanej – rozumie się przez to dokument fiskalny wyemitowany przez kasę podczas sprzedaży, potwierdzający niezakończoną sprzedaż;

19)    podatniku – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług;

20)    podpisie cyfrowym – rozumie się przez to dane dołączone do danych lub ich przekształcenie kryptograficzne, które pozwala odbiorcy danych udowodnić pochodzenie danych i zabezpieczyć je przed fałszerstwem, w rozumieniu normy

ISO 7498-2:1989;

21)    producencie – rozumie się przez to producenta krajowego lub podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas w celu wprowadzenia ich do obrotu;
22)    programie aplikacyjnym – rozumie się przez to zewnętrzny program współpracujący z programem pracy kasy, sterujący funkcjami kasy;

23)    programie do odczytu pamięci – rozumie się przez to zewnętrzny program umożliwiający bezpośredni i lokalny odczyt oraz weryfikację i prezentację danych z pamięci fiskalnej i pamięci chronionej przez interfejsy komunikacyjne kasy;

24)    programie pamięci fiskalnej – rozumie się przez to program zawarty w pamięci fiskalnej;

25)    programie pracy kasy – rozumie się przez to program odpowiedzialny za realizację funkcji kasy;

26)    raporcie fiskalnym – rozumie się przez to raport fiskalny dobowy, raport fiskalny fiskalizacji, raport fiskalny okresowy w tym raport fiskalny miesięczny, raport fiskalny rozliczeniowy oraz łączny raport fiskalny okresowy, łączny raport fiskalny miesięczny i łączny raport fiskalny rozliczeniowy, a także raport fiskalny zdarzeń;

27)    skrócie SHA2 – rozumie się przez to skrót kryptograficzny o długości 256 bitów generowany przy wykorzystaniu algorytmu kryptograficznego z rodziny SHA2, zgodnego z normą ISO/IEC 10118-3:2004, umieszczony na emitowanych przez kasę dokumentach fiskalnych;

28)    sumie kontrolnej – rozumie się przez to unikalny ciąg znaków wyznaczony z zawartości programu za pomocą algorytmu zgodnego z normą ISO/IEC 10118-3:2004;

29)    trybie fiskalnym – rozumie się przez to tryb pracy kasy obejmujący nieprzerwany okres od zakończenia procesu fiskalizacji do wykonania raportu fiskalnego rozliczeniowego albo łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego;
 
30)    trybie serwisowym – rozumie się przez to tryb pracy kasy dostępny wyłącznie dla serwisu kasy po usunięciu plomby, o której mowa w § 7;

31)    trybie tylko do odczytu – rozumie się przez to tryb, w którym jest możliwy odczyt danych z pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej kasy zapisanych w okresie poprzedzającym przejście kasy w tryb tylko do odczytu oraz jest niemożliwy zapis kolejnych danych w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, a także jest niemożliwa zmiana tego trybu na inny;

32)    zdarzeniach – rozumie się przez to zdarzenia występujące podczas pracy kasy, rejestrowane w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej, mające znaczenie dla prawidłowości ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego oraz prawidłowej pracy kasy, które są wymienione w § 19 pkt 3.

§    3. Kasa jest urządzeniem samodzielnym lub może stanowić część systemu kasowego.

§    4. Kasy, ze względu na konstrukcję, dzieli się na następujące rodzaje:

1)    kasy autonomiczne – kasy z wbudowaną bazą danych o towarach i usługach, zwaną dalej „bazą towarową”, z możliwością jej zmiany, niewymagające programu aplikacyjnego do obsługi kasy;

2)    drukarki fiskalne – kasy sterowane przez interfejs komunikacyjny za pomocą programu aplikacyjnego, które zamiast bazy towarowej zawierają algorytm weryfikujący zmiany stawek podatku przypisanych do nazw towarów lub usług.

§    5. 1. Kasy, ze względu na przeznaczenie dla danego rodzaju sprzedaży lub sposób ewidencji tej sprzedaży, dzieli się na następujące kategorie:

1)    kasy ogólne – kasy przeznaczone do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego w sposób niewymagający stosowania specjalnych funkcji i rozwiązań konstrukcyjnych;

2)    kasy o zastosowaniu specjalnym – kasy, których konstrukcja i program pracy kasy uwzględniają szczególne zastosowanie tych kas i odpowiadają szczególnym kryteriom i warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu, związanym ze szczególnymi formami obrotu lub sprzedaży określonych towarów i usług lub potrzebą współpracy kasy z innymi urządzeniami niezbędnymi do stosowania w danym rodzaju działalności, obejmujące kasy:

a)    przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami;

b)    przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży leków, z funkcją rozliczania recept refundowanych;

c)    przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego, zwane dalej „kasami biletowymi”;

d)    rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie;

e)    instalowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług;

f)    przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży towarów i usług w wolnych obszarach celnych lub składach celnych.

2.    W kasie mogą być łączone różne kategorie kas, o których mowa w ust. 1, o ile kasa

odpowiada kryteriom i warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu dla danej kategorii.

Rozdział 2

Kryteria i warunki techniczne dotyczące konstrukcji kas

§ 6. Kasa jest zbudowana w szczególności z następujących elementów konstrukcyjnych:

1)    pamięci fiskalnej;

2)    pamięci chronionej;

3)    pamięci zawierającej program pracy kasy;

4)    pamięci przeznaczonej na zapis bazy towarowej, z wyłączeniem drukarek fiskalnych;

5)    pamięci umożliwiającej działanie algorytmu weryfikującego zmiany stawek podatku przypisanych do nazw towarów lub usług w przypadku drukarek fiskalnych;
6)    zegara czasu rzeczywistego;

7)    interfejsu lub interfejsów komunikacyjnych, umożliwiających co najmniej:

a)    przekaz danych, za pośrednictwem sieci Internet lub sieci teleinformatycznej, w sposób określony protokołem komunikacyjnym, o którym mowa w § 43,
b)    odczyt zawartości pamięci fiskalnej i pamięci chronionej,

c)    współpracę z terminalem płatniczym transakcji bezgotówkowych, z wyłączeniem drukarek fiskalnych,

d)    komunikację radiową zgodną ze standardami ISO/IEC 14443 typ A oraz ISO/IEC 14443 typ B lub interfejsu komunikacyjnego umożliwiającego współpracę z urządzeniami wykorzystującymi komunikację radiową zgodną z tymi standardami;

8)    drukarki kasy;
 
9)    wyświetlacza dla nabywcy;

10)    wyświetlacza dla użytkownika kasy, z wyłączeniem drukarek fiskalnych, w których rolę wyświetlacza dla użytkownika może pełnić wyświetlacz urządzenia zewnętrznego, sterującego drukarką fiskalną;

11)    klawiatury kasy;

12)    zasilania akumulatorowego;

13)    modułu kryptograficznego.

§ 7. 1.   Dostęp  do  wnętrza  kasy  jest  zabezpieczony  co  najmniej  jedną  plombą

mechaniczną, przy czym plomba jest:

1)    umieszczona na obudowie kasy;

2)    nieusuwalna albo ulega zniszczeniu przy jej usuwaniu;

3)    oznaczona cechą identyfikującą serwisanta kasy.

2. Sposób plombowania oraz zamknięcia obudowy kasy uniemożliwia dostęp do wszystkich elementów wewnętrznych konstrukcji kasy, przy czym wymaganie to może nie dotyczyć zasilania akumulatorowego kasy.

3.    Dostęp do połączenia kasy z wyświetlaczem dla nabywcy może być niezabezpieczony plombą, o której mowa w ust. 1, w przypadku posiadania przez kasę zabezpieczenia uniemożliwiającego wymianę tego wyświetlacza na inny niż wskazany w
opcjach konstrukcyjnych kasy.

§ 8. 1. Pamięć fiskalna:

1)    jest kontrolowana wyłącznie bezpośrednio przez program pracy kasy;

2)    jest urządzeniem umieszczonym w gnieździe związanym nierozłącznie z obudową kasy, zalanym twardą, nieprzeźroczystą masą w sposób uniemożliwiający dostęp do tej pamięci;

3)    uniemożliwia usunięcie lub zmianę zapisanych danych i programu pamięci fiskalnej w przypadku jego stosowania;

4)    zapewnia odczyt zapisanych danych przez podmiot prowadzący serwis główny w przypadku uszkodzenia kasy;

5)    zapewnia trwałe i niezmienne przechowywanie zapisanych danych.

2. W  przypadku  stosowania  programu  pamięci  fiskalnej  jest  on  jednoznacznie

identyfikowalny wyłącznie w trybie serwisowym przez nazwę, wersję i sumę kontrolną raportowaną na żądanie.
 
3.    W  przypadku  zapełnienia  lub  uszkodzenia  pamięci  fiskalnej  jej  wymiana  jest

wykonywana wyłącznie przez podmiot prowadzący serwis główny. Wymiana pamięci fiskalnej wymaga wymiany pamięci chronionej.

§    9. Pamięć fiskalna zapewnia rejestrację zestawów danych:

1)    co najmniej 1830 raportów fiskalnych dobowych;

2)    co najmniej 30 zmian stawek podatku;

3)    200 zerowań awaryjnych pamięci operacyjnej;

4)    co najmniej 25000 pozostałych rodzajów zdarzeń;

5)    co najmniej 30 kluczy publicznych kasy.

§    10. 1. Pamięć chroniona:

1)    zapewnia przyrostowy i trwały zapis oraz wielokrotny odczyt zapisanych w niej danych w sposób zapewniający weryfikację niezmienności zapisanych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych;

2)    jest kontrolowana wyłącznie bezpośrednio przez program pracy kasy;

3)    może być wymieniona wyłącznie w trybie serwisowym w przypadku jej zapełnienia lub uszkodzenia;

4)    jest chroniona zabezpieczeniem z naniesionymi cechami producenta, zapewniającym nierozłączność pamięci chronionej z konstrukcją wewnętrzną kasy;

5)    zapewnia trwałe przechowywanie zapisanych danych w przypadku utraty zasilania;

6)    przechowuje dane spójne z danymi w pamięci fiskalnej, z którą współpracuje;

7)    zapewnia odczyt zapisanych danych przez podatnika.

2. W przypadku zapełnienia lub uszkodzenia pamięci chronionej jej wymiana następuje

po naruszeniu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, bez konieczności wymiany pamięci fiskalnej, pod warunkiem zapewnienia mechanizmu jednoznacznego parowania pamięci fiskalnej i pamięci chronionej.

3.    Po wymianie pamięci chronionej kasa przekazuje dane o zdarzeniu wymiany pamięci chronionej, w celu umożliwienia otrzymania aktualnego harmonogramu przekazu danych.

§ 11. Pamięć chroniona zapewnia rejestrację zestawów danych:

1)    co najmniej 1830 raportów fiskalnych dobowych;

2)    co najmniej 30 zmian stawek podatku;

3)    200 zerowań awaryjnych pamięci operacyjnej;

4)    co najmniej 25000 pozostałych rodzajów zdarzeń;
 
5)    co najmniej 30 kluczy publicznych kasy.

§ 12. 1. Program pracy kasy:

1)    jest zainstalowany w sposób umożliwiający aktualizację wyłącznie przez pobranie nowej wersji programu pracy kasy ze źródła aktualizacji zaprogramowanego przez producenta;

2)    jest jednoznacznie identyfikowany przez nazwę, wersję i sumę kontrolną oraz raportuje te dane funkcją dostępną na żądanie użytkownika kasy;

3)    zawiera część kontrolującą proces aktualizacji programu pracy kasy, identyfikowalną i weryfikowalną, co do wersji;

4)    steruje w jednoznaczny sposób emisją, w tym wydrukiem, wszystkich dokumentów emitowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy;

5)    uniemożliwia wydruk dokumentów niezdefiniowanych w programie pracy kasy;

6)    steruje funkcjami kasy, zgodnie z wymogami, o których mowa w ustawie.

2. Program pracy kasy nie zawiera funkcji usuwania lub zmiany danych zapisanych w

pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej.

§    13. Drukarka kasy drukuje:

1)    na taśmie paragonowej o szerokości nie mniejszej niż 28 mm;

2)    dokumenty fiskalne zawierające znaki nie mniejsze niż 2,50 mm, oraz nie mniej niż 17 znaków w linii;

3)    dokumenty niefiskalne oraz treści reklamowe i informacyjne, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 31 oraz § 26 pkt 11, zawierające znaki nie mniejsze niż 1,50 mm.

§    14. 1. Wyświetlacz dla nabywcy zapewnia nabywcy dostępny odczyt wyświetlanej wartości sprzedaży.

2. Wyświetlacz dla nabywcy umożliwia wyświetlenie znaków w liczbie nie mniejszej niż liczba znaków maksymalnej wartości sprzedaży, dopuszczalnej konstrukcją kasy określonej przez producenta.

§    15. Klawiatura kasy zapewnia co najmniej wykonanie raportów fiskalnych dobowych i okresowych oraz raportów zdarzeń.

§    16. 1. Zasilanie akumulatorowe kasy umożliwia wydruk co najmniej 200 dokumentów fiskalnych i niefiskalnych o łącznej długości co najmniej 6000 linii po 48 godzinach od odłączenia zasilania zewnętrznego, z wyłączeniem przekazu danych.
 
2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2

lit. a.

§    17. Kasa umożliwia:

1)    lokalny odczyt z pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz weryfikację za pomocą klucza publicznego kasy danych w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), zwanej dalej „Ordynacją podatkową”, w komputerowych systemach ogólnodostępnych;
2)    wprowadzenie danych nabywcy o długości do 256 znaków;

3)    przy współpracy z programem do odczytu pamięci:

a)    odczytywanie danych zapisanych w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej oraz ich drukowanie, a także zapisywanie w komputerowych systemach ogólnodostępnych; niezależnie od tego jest zapewniona możliwość wykonania wydruku przez kasę, z której pochodziły zapisywane dokumenty w postaci elektronicznej,

b)    sprawdzenie zapisanych dokumentów, w szczególności związanych z zastosowanymi zabezpieczeniami,

c)    realizację funkcji sortujących umożliwiających co najmniej tworzenie raportów okresowych, wyszukiwanie dokumentów według zadanych parametrów, takich jak: data, czas i numer dokumentu, oraz wyszukiwanie wskazanych stawek podatku przy sprzedażach, wyszukiwanie określonych nazw towarów i usług; w programie nie powinny być dostępne dla użytkownika kasy żadne procedury edytowania tekstu.

§    18. 1. Konstrukcja kasy uniemożliwia umieszczenie w kasie lub wykonywanie programów nieuwzględnionych w wykazie oprogramowania kasy, o którym mowa w § 55 ust. 1 pkt 15.

2.    Kasa nie zawiera rozwiązań konstrukcyjnych, również w zakresie oprogramowania, umożliwiających nieuprawnioną ingerencję w dane przetwarzane i rejestrowane przez kasę albo skutkujących utratą lub zmianą tych danych, w szczególności w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, z wyjątkiem zerowania pamięci operacyjnej.

3.    Kasa nie zawiera rozwiązań konstrukcyjnych, które prowadzą do nieprawidłowej ewidencji obrotu oraz nieprawidłowego wyliczania kwot podatku należnego.

Rozdział 3

Kryteria i warunki techniczne dotyczące przechowywania danych w pamięciach kas§ 19. Kasa zapewnia rejestrację w pamięci fiskalnej w szczególności:

1)    pierwszych 20 bajtów podpisów cyfrowych oraz łącznych wartości brutto dla każdego z paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych, faktur oraz faktur anulowanych emitowanych przez kasę;

2)    danych zawartych w raporcie fiskalnym dobowym, obejmujących co najmniej:

a)    podpis cyfrowy,

b)    niepowtarzalny numer kolejny raportu fiskalnego dobowego,

c)    datę i czas rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży objętej raportem fiskalnym dobowym,

d)    datę i czas zakończenia raportu fiskalnego dobowego,

e)    osobno dla paragonów fiskalnych i faktur (o ile występują) wartość sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku,

f)    osobno dla paragonów fiskalnych i faktur (o ile występują) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,

g)    osobno dla paragonów fiskalnych i faktur (o ile występują) kwotę podatku według poszczególnych stawek podatku,

h)    osobno dla paragonów fiskalnych i faktur (o ile występują) łączną kwotę podatku,

i)    osobno dla paragonów fiskalnych i faktur (o ile występują) łączną wartość sprzedaży brutto,

j)    łączną wartość sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu, o ile występuje,

k)    liczbę i łączną wartość paragonów fiskalnych anulowanych, o ile występują,

l)    liczbę i łączną wartość faktur anulowanych, o ile występują,

m)    liczbę wyemitowanych dokumentów niefiskalnych od wykonania ostatniego raportu fiskalnego dobowego,

n)    dane dotyczące sprzedaży z kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a-f,

o)    liczbę zmian dla bazy towarowej obejmujących dodanie, zmianę nazwy, usunięcie towaru lub usługi oraz zmianę przypisanej do towaru lub usługi stawki podatku, a także zwolnienia od podatku,

p)    liczbę paragonów fiskalnych objętych raportem fiskalnym dobowym,
 
q)    liczbę faktur objętych raportem fiskalnym dobowym, o ile występują;

3)    rejestru zdarzeń zawierającego co najmniej:

a)    zdarzenia dotyczące:

–   zmiany stawek podatku,

–   ręcznych zmian ustawień daty i czasu,

–   zmiany waluty ewidencyjnej,

– zmiany konfiguracji przekazu danych z wyłączeniem dostępu do konfiguracji sieci dostępne wyłącznie w trybie serwisowym,

–   fiskalizacji kasy,

–   zakończenia pracy w trybie fiskalnym,

–   aktualizacji programu pracy kasy, wraz z jego sumą kontrolną,

–   włączenia i wyłączenia trybu serwisowego,

–   wymiany pamięci chronionej związanej z pamięcią fiskalną,

– dat wykonania przeglądów technicznych wraz z polem do wprowadzenia numeru identyfikatora serwisanta,

–   kasowanie bazy algorytmu weryfikującego,

–   programowania źródła aktualizacji programu pracy kasy,

–   wymiany klucza publicznego kasy,

b)    w przypadku zdarzenia dotyczącego programowania parametrów pracy kasy, wskazanych w lit. a, rejestr zawiera jednoznaczne oznaczenie parametru programowanego, datę i czas zmiany, a także wartości parametru po zmianie,

c)    w przypadku zdarzenia dotyczącego sytuacji awaryjnych jednoznaczne oznaczenie rodzaju sytuacji awaryjnej, o ile występują, oraz datę i czas wystąpienia wraz z numerem kolejnego raportu fiskalnego dobowego; rejestr obejmuje także zdarzenia dotyczące:

–   awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej,

–   błędów weryfikacji danych zawartych w pamięci chronionej,

– awarii zasilania kasy podczas pracy, uniemożliwiającej kontynuację rozpoczętych zadań,

–   blokady możliwości rejestracji sprzedaży, z wyłączeniem § 38 ust. 1 pkt 3 i 4,

–   błędów aktualizacji programu pracy kasy,

–   utraty ciągłości numeracji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych;

4)    parametrów pracy kasy co najmniej:
 
a)    numeru unikatowego kasy,

b)    numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

c)    sum kontrolnych programu pracy kasy i programu pamięci fiskalnej wraz z datą instalacji,

d)    wyłącznie oznaczeń literowych od A do G, służących użytkownikowi do przypisania stawki podatku do nazw towarów i usług, w tym zwolnienia od podatku,

e)    numeru ewidencyjnego kasy,

f)    kolejny numer pamięci chronionej sparowanej z pamięcią fiskalną;

5)    kluczy publicznych kasy służących do weryfikacji danych zapisanych w danej pamięci chronionej.

§ 20. Kasa zapewnia rejestrację w pamięci chronionej, w szczególności:

1)    numeru unikatowego pamięci fiskalnej sparowanej z pamięcią chronioną;

2)    numeru ewidencyjnego kasy;

3)    numeru kolejnej pamięci chronionej sparowanej z pamięcią fiskalną;

4)    numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

5)    harmonogramu przekazu danych określonego protokołem, o którym mowa w § 43;

6)    wszystkich dokumentów fiskalnych emitowanych przez kasę z wyłączeniem raportów fiskalnych okresowych, raportów fiskalnych zdarzeń oraz dokumentów stanowiących odczyt zawartości pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej;

7)    wszystkich dokumentów niefiskalnych emitowanych przez kasę;
 

8)
 

elementów    graficznych    wykorzystywanych    w    treści    dokumentów    fiskalnych

i    niefiskalnych    w    sposób    jednoznacznie    wiążący    je    z    dokumentami    fiskalnymi

i niefiskalnymi, na których zostały wykorzystane;
 

9)    liczby zakończonych niepowodzeniem prób przekazu danych od wykonania ostatniego raportu fiskalnego dobowego;

10)    kluczy publicznych kasy służących do weryfikacji danych zapisanych w danej pamięci chronionej.

§    21.Dane wykazane w dokumentach fiskalnych i niefiskalnych są zgodne z danymi

zapisanymi w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz z danymi wprowadzanymi do kasy podczas użytkowania.
 
§    22. Dane zawarte w raportach fiskalnych dobowych są zgodne z danymi wykazanymi na paragonach fiskalnych, paragonach fiskalnych anulowanych, fakturach,
fakturach anulowanych i rejestrach zdarzeń dotyczących danego okresu.

Rozdział 4

Kryteria i warunki techniczne dotyczące dokumentów emitowanych przez kasy

§    23. Dokumenty fiskalne i niefiskalne w postaci elektronicznej emitowane przez kasę odpowiadają strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej.

§    24.  1.  Kasa  emituje  paragony  fiskalne  w  postaci  papierowej  i  elektronicznej

zawierające co najmniej kolejno pozycje:

1)    element graficzny, o ile występuje;

2)    imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

3)    numer rejestracyjny i numer boczny taksówki – dla kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a;

4)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

5)    kolejny numer dokumentu;

6)    oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;

7)    blok danych biletowych dla kas biletowych, mogących występować przemiennie z pozycjami transakcji, o których mowa w pkt 9, zawierający kolejne pozycje, w tym co najmniej:

a)    oznaczenie „BILET” lub „OPŁATA DODATKOWA”,

b)    rodzaj biletu,

c)    tytuł ulgi w przypadku biletu ulgowego,

d)    numer kursu w przypadku biletu jednorazowego,

e)    nazwę przystanku początkowego i końcowego lub zakres ważności, lub okres ważności biletu,

f)    imię i nazwisko posiadacza biletu w przypadku biletów okresowych imiennych;

8)    blok danych kursu dla kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, zawierający kolejne pozycje sprzedaży, w tym co najmniej:

a)    czas rozpoczęcia oraz zakończenia kursu,

b)    przebytą w kursie drogę,
 
c)    oznaczenie: „OPŁATA POCZĄTKOWA”,

d)    wartość  opłaty  początkowej  kursu  z  oznaczeniem  literowym  stawki  podatku,

zwolnienie od podatku lub oznaczenie „NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU”,

e)    opis kolejnych taryf, na których był rejestrowany kurs, cenę danej taryfy za 1 kilometr oraz za 1 godzinę,

f)    ilość jednostek taryfowych zarejestrowanych w danej taryfie,

g)    cenę jednostki taryfowej,

h)    wartość sumaryczną jednostek taryfowych,

i)    oznaczenie  literowe  stawki  podatku,  zwolnienie  od  podatku  lub  oznaczenie

„NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU”,

j)    oznaczenie „DOPŁATA”, o ile występuje,

k)    ilość jednostek dopłaty, o ile występuje,

l)    cenę jednostki dopłaty, o ile występuje,

m)    wartość sumaryczną dopłaty, o ile występuje, z oznaczeniem literowym stawki podatku albo oznaczenie „NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU”,

n)    zamiast pozycji c–m, w przypadku stosowania ceny umownej występuje blok zawierający co najmniej:

–   oznaczenie „CENA UMOWNA”,

–   wartość ceny umownej za kurs,

o)    oznaczenie literowe stawki podatku albo zwolnienie od podatku albo oznaczenie

„NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU”;

9)    blok danych z pozycjami transakcji zawierający w szczególności:

a)    kolejne pozycje sprzedaży zawierające co najmniej:

–   nazwę towaru lub usługi pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację,

–   ilość towaru lub usługi,

–   jednostkę miary, o ile występuje,

–   cenę jednostkową towaru lub usługi,

–   wartość sumaryczną towaru lub usługi,

– oznaczenie literowe stawki podatku, zwolnienie od podatku lub bez oznaczenia w przypadku sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu – dla kas biletowych,
 
– opis towaru lub usługi mogący zawierać elementy tekstowe, kody kreskowe, kody dwuwymiarowe, o ile występuje; dla postaci elektronicznej kody graficzne są rejestrowane w postaci tekstowej,

–   wartość ulgi w przypadku biletu ulgowego - dla kas biletowych,

– informację o wartości opłaty po uwzględnieniu zniżek i refundacji, o ile występuje – dla kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b,

–   upust, narzut lub promocja do pozycji sprzedaży, o ile występuje,

b)    pozycje upustów, narzutów i promocji, o ile występują, zawierające co najmniej:

–   oznaczenie „UPUST” lub „NARZUT”, lub „PROMOCJA”,

–   wartość upustu, narzutu lub promocji,

–   nazwa upustu, narzutu lub promocji, o ile występuje,

– oznaczenie stawki podatku, której dotyczy upust, narzut lub promocja, z wyjątkiem upustu, narzutu lub promocji udzielanych do pozycji sprzedaży, lub do grupy towarów lub usług, lub do całego paragonu,

c)    pozycje rozliczenia zaliczki, o ile występują, zawierające co najmniej:

–   oznaczenie zaliczki,

–   wartość uwzględnionej zaliczki,

–   oznaczenie literowe stawki podatku lub zwolnienie od podatku,

–   sumę do dopłaty po odliczeniu zaliczki, o ile występuje,

d)    pozycje storna – o ile występują, zawierające co najmniej:

–   oznaczenie „STORNO”,

–   nazwę i ilość stornowanego towaru lub usługi,

–   kwotę stornowania,

–   oznaczenie stawki podatku stornowanego towaru lub usługi:

10)    łączne wartości udzielonych upustów, narzutów lub promocji, o ile występują;

11)    łączne wartości sprzedaży brutto w poszczególnych stawkach podatku oraz zwolnienie od podatku po uwzględnieniu upustów, narzutów, promocji i rozliczeń zaliczek;
12)    kwoty podatku w poszczególnych stawkach z opisem „PTU”, oznaczeniem literowym stawki podatku po uwzględnieniu upustów, narzutów, promocji, rozliczeń, zaliczek i wartością procentową stawki podatku;

13)    łączną kwotę podatku z opisem „SUMA PTU”;

14)    łączną wartość sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu, o ile występuje, dla kas biletowych;
 
15)    łączną wartość sprzedaży brutto z oznaczeniem „SUMA” z oznaczeniem waluty ewidencyjnej;

16)    rozliczenie opakowań zwrotnych, o ile występuje, zawierające co najmniej:

a)    oznaczenie „OPAKOWANIA ZWROTNE PRZYJĘCIA” lub „OPAKOWANIA ZWROTNE WYDANIA”,

b)    nazwę opakowania,

c)    ilość oraz cenę jednostkową opakowania,

d)    łączną  wartość  przyjętych  i  wydanych  opakowań  zwrotnych  z  oznaczeniem

„OPAKOWANIA ZWROTNE SUMA”;

17)    informacje dotyczące płatności za sprzedaże ujęte na paragonie, o ile występują, zawierające odpowiednio co najmniej:

a)    oznaczenie „DO ZAPŁATY” lub „DO ZWROTU” lub „CENA” wraz z kwotą należności po uwzględnieniu:

–   rozliczenia opakowań zwrotnych,

–   zniżek i refundacji w przypadku kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b,

– częściowej lub braku płatności przez nabywcę za bilet (np. bilet pracowniczy) dla kas biletowych,

b)    dla kas biletowych, oznaczenie „BILET BEZPŁATNY” lub „BILETY BEZPŁATNE” przy braku płatności przez nabywcę za bilet;

18)    informacje o przeliczeniu informacyjnym na walutę inną niż ewidencyjna, o ile występuje, zawierające co najmniej:

a)    oznaczenie „PRZELICZENIE INFORMACYJNE”,

b)    oznaczenie waluty, na którą następuje przeliczenie,

c)    informację o kursie waluty z dokładnością do 4 cyfr po przecinku,

d)    wartość przeliczenia;

19)    informacje dotyczące formy i rozliczenia płatności, o ile występuje, zawierające co najmniej:

a)    oznaczenie „ROZLICZENIE PŁATNOŚCI”,

b)    typ formy płatności (np. Gotówka / Karta / Waluta obca / Bon / Czek / Kredyt /

Przelew / Voucher / Mobilna lub inny),

c)    nazwę formy płatności, o ile występuje,

d)    w przypadku rozliczenia w walucie obcej:

–   oznaczenie waluty,
 
– oznaczenie „PRZELICZNIK” wraz z przelicznikiem wskazanym z dokładnością do 4 cyfr po przecinku,

– wskazanie wartości wpłacanej kwoty w walucie obcej wraz ze wskazaniem równowartości w walucie ewidencyjnej kasy,

e)    wskazanie wartości wpłacanej kwoty,

f)    kwotę reszty z oznaczeniem „RESZTA” lub „WYDANO”, z uwzględnieniem typu formy płatności, o którym mowa w lit. b; w przypadku wydawania reszty w walucie obcej przepisy lit. d stosuje się odpowiednio;

20)    blok danych dla kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. f, zawierający co najmniej:

a)    opis „PORT DOCELOWY”,

b)    identyfikator portu docelowego,

c)    informacje o portach przesiadkowych, o ile występują, zawierające co najmniej:

–   oznaczenie „PORT PRZESIADKOWY”,

–   identyfikator portu przesiadkowego;

21)    numer kolejny paragonu;

22)    numer kasy;

23)    oznaczenie kasjera;

24)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy, na żądanie nabywcy;

25)    datę i czas zakończenia sprzedaży;

26)    podpis cyfrowy dokumentu złożony przy wykorzystaniu klucza prywatnego kasy – drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów);

27)    skrót SHA2, wyliczany ze skrótu SHA2 poprzedniego dokumentu fiskalnego posiadającego skrót SHA2 i podpisu cyfrowego bieżącego dokumentu, który nie jest drukowany;

28)    kod graficzny podpisu cyfrowego, o którym mowa w pkt 26, o ile występuje;

29)    logo fiskalne;

30)    numer unikatowy kasy;

31)    definiowaną przez użytkownika treść reklamową i informacyjną, o ile występuje, mogącą zawierać elementy graficzne, pod warunkiem ich rejestracji w pamięci chronionej;

32)    kod graficzny QR text zgodny z normą ISO/IEC 18004:2015, zawierający kolejno odseparowane średnikiem dane:

a)    numer unikatowy kasy,
 
b)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

c)    datę sprzedaży,

d)    numer kolejny paragonu,

e)    łączną wartość sprzedaży brutto,

f)    łączną kwotę podatku,

g)    typ formy płatności, o którym mowa w pkt 19 lit. b.

2.    W przypadku rejestracji wyłącznie rozliczenia opakowań zwrotnych jest dokonywany wydruk dokumentu niefiskalnego, o którym mowa w § 31, z uwzględnieniem pozycji, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 16 i 17 lit. a tiret pierwsze.

§    25. W przypadku przerwania sprzedaży, paragon fiskalny lub faktura muszą być przerwane linią z oznaczeniem „TRANSAKCJA ANULOWANA”, pod którym umieszczone są pozycje, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 26–30, dla paragonów fiskalnych, a dla faktur pozycje, o których mowa w § 26 pkt 6–10.

§    26. Kasa może emitować faktury zawierające dane określone w ustawie lub przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, po których występują kolejno:

1)    element graficzny, o ile występuje;

2)    numer kolejny dokumentu;

3)    numer kasy;

4)    oznaczenie kasjera;

5)    datę i czas wyemitowania faktury;

6)    podpis cyfrowy faktury złożony przy wykorzystaniu klucza prywatnego kasy - drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów);

7)    skrót SHA2, dla postaci elektronicznej, wyliczany ze skrótu SHA2 poprzedniego dokumentu fiskalnego posiadającego skrót SHA2 i podpisu cyfrowego bieżącej faktury;
8)    kod graficzny podpisu cyfrowego, o którym mowa w pkt 6, o ile występuje;

9)    logo fiskalne;

10)    numer unikatowy kasy;

11)    treść reklamową i informacyjną definiowaną przez użytkownika, o ile występuje, która może zawierać elementy graficzne, pod warunkiem ich rejestracji w pamięci chronionej.

§    27. Kasa emituje raporty fiskalne dobowe w postaci elektronicznej, a na żądanie użytkownika również w postaci papierowej, zawierające w szczególności kolejno pozycje:
1)    element graficzny, o ile występuje;
 
2)    imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

3)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

4)    numer kolejny dokumentu;

5)    oznaczenie „RAPORT FISKALNY DOBOWY”;

6)    niepowtarzalny numer kolejny raportu fiskalnego dobowego;

7)    oznaczenie daty i czasu rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży objętej raportem fiskalnym dobowym;

8)    bieżące wartości stawek podatku wraz z oznaczeniami literowymi, a w przypadku zmiany stawek podatku poprzedzone oznaczeniem „ZMIANA STAWEK PTU”;

9)    osobno dla paragonów i faktur – o ile występują, wartości sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku, kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku;

10)    łączną kwotę podatku należnego;

11)    łączną wartość sprzedaży brutto;

12)    dla kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, i dla kas biletowych łączną wartość sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu;

13)    dla kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, pozycje zawierające co najmniej:

a)    wartości opłat netto oraz naliczonego podatku w okresie objętym raportem fiskalnym dobowym, odrębnie dla każdej stawki podatku,

b)    łączną kwotę podatku należnego „z opłat”,

c)    łączną wartość opłat brutto;

14)    walutę ewidencyjną;

15)    oznaczenie „ZDARZENIA”;

16)    oznaczenie „SYTUACJE AWARYJNE” oraz liczbę zarejestrowanych w dzienniku zdarzeń sytuacji awaryjnych od wykonania ostatniego raportu fiskalnego dobowego;
17)    oznaczenie „PROGRAMOWANIE” oraz liczbę zdarzeń związanych z programowaniem kasy z zaznaczeniem „L – przez użytkownika lub serwis”, „O – online” od wykonania ostatniego raportu fiskalnego dobowego;

18)    oznaczenie „ZMIANY W BAZIE” oraz liczbę zmian dla bazy towarowej obejmujących dodanie, zmianę nazwy, usunięcie towaru lub usługi i zmianę przypisanej do towaru lub usługi stawki podatku oraz zwolnienia od podatku;
 
19)    oznaczenie „PARAGONY” oraz liczbę paragonów fiskalnych objętych raportem fiskalnym dobowym;

20)    oznaczenie „FAKTURY” oraz liczbę faktur objętych raportem fiskalnym dobowym, o ile występują;

21)    oznaczenie „PARAGONY ANULOWANE” oraz łączną liczbę i wartość paragonów fiskalnych anulowanych, o ile występują;

22)    oznaczenie „FAKTURY ANULOWANE” oraz łączną liczbę i wartość faktur anulowanych, o ile występują;

23)    oznaczenie „DOKUMENTY NIEFISKALNE” oraz liczbę wyemitowanych dokumentów niefiskalnych od wykonania ostatniego raportu fiskalnego dobowego;

24)    dla kas biletowych liczbę biletów, z oznaczeniem „NORMALNE” dla biletów bez ulg i dopłat, z oznaczeniem „ULGOWE Z DOPŁATAMI” dla biletów objętych dopłatami, z oznaczeniem „ULGOWE BEZ DOPŁAT” dla biletów ulgowych nieobjętych dopłatami, odpowiednio łącznie dla raportowanego zakresu;

25)    numer kasy;

26)    oznaczenie kasjera;

27)    datę i czas zakończenia raportu fiskalnego dobowego;

28)    podpis cyfrowy raportu fiskalnego dobowego złożony przy wykorzystaniu klucza prywatnego kasy – drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów);

29)    skrót SHA2, dla postaci elektronicznej, wyliczany ze skrótu SHA2 poprzedniego dokumentu fiskalnego posiadającego skrót SHA2 i podpisu cyfrowego bieżącego raportu fiskalnego dobowego;

30)    kod graficzny podpisu cyfrowego, o którym mowa w pkt 28, o ile występuje;

31)    logo fiskalne;

32)    numer unikatowy kasy.

§ 28. Kasa drukuje raporty fiskalne okresowe, zawierające w szczególności kolejno:

1)    element graficzny, o ile występuje;

2)    imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

3)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;
 
4)    oznaczenie „RAPORT FISKALNY OKRESOWY” lub „RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY” lub „RAPORT FISKALNY OKRESOWY ROZLICZENIOWY”;

5)    datę i czas fiskalizacji pamięci fiskalnej, o ile zawiera się w zakresie objętym raportem;

6)    oznaczenie „PRZEGLĄDY TECHNICZNE” i daty wszystkich przeglądów technicznych, o ile występują, w okresie objętym raportem;

7)    dla raportów fiskalnych rozliczeniowych datę i czas zamknięcia fiskalnego trybu pracy pamięci fiskalnej;

8)    okres objęty raportowaniem w zakresie daty i czasu oraz numerów raportów fiskalnych dobowych;

9)    pozycje, o których mowa w § 27 pkt 6–14, następujących po sobie fiskalnych raportów dobowych objętych okresem raportowania, z wyłączeniem oznaczeń i wartości stawek podatku, o ile nie zostały zmienione;

10)    oznaczenie  „PODSUMOWANIE”  albo  „ŁĄCZNY  RAPORT  OKRESOWY”  albo

„ŁĄCZNY RAPORT MIESIĘCZNY” albo „ŁĄCZNY RAPORT ROZLICZENIOWY”;

11)    sumaryczne wartości z pozycji występujących w raportach fiskalnych dobowych objętych okresem raportowania;

12)    osobno dla paragonów fiskalnych i faktur, o ile występują, łączne wartości sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku, wartości sprzedaży zwolnionej od podatku, kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku dla raportowanego okresu, z rozbiciem na poszczególne waluty;

13)    w przypadku zmiany waluty ewidencyjnej, łączną kwotę podatku oraz kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku dla każdej waluty w raportowanym okresie;

14)    w przypadku zmiany waluty ewidencyjnej łączną wartość sprzedaży brutto dla każdej waluty w raportowanym okresie;

15)    oznaczenie „ZDARZENIA”;

16)    oznaczenie „SYTUACJE AWARYJNE” oraz ilość zarejestrowanych w dzienniku zdarzeń sytuacji awaryjnych łącznie dla raportowanego okresu;

17)    oznaczenie „PROGRAMOWANIE” oraz ilość zdarzeń związanych z programowaniem kasy z zaznaczeniem „L – wykonane przez użytkownika lub serwis”, „O – online” łącznie dla raportowanego okresu;
 
18)    oznaczenie „ZMIANY W BAZIE” oraz liczbę zmian dla bazy towarowej obejmujących dodanie, zmianę nazwy, usunięcie towaru lub usługi i zmianę przypisanej do towaru lub usługi stawki podatku oraz zwolnienia od podatku, łącznie dla raportowanego okresu;

19)    oznaczenie „PARAGONY” oraz liczbę paragonów fiskalnych dla raportowanego okresu;

20)    oznaczenie „FAKTURY” oraz liczbę faktur dla raportowanego okresu, o ile występują;

21)    oznaczenie „PARAGONY ANULOWANE” oraz liczbę i wartość paragonów anulowanych dla raportowanego okresu, o ile występują;

22)    oznaczenie „FAKTURY ANULOWANE” oraz łączną liczbę i wartość faktur anulowanych dla raportowanego okresu, o ile występują;

23)    oznaczenie „DOKUMENTY NIEFISKALNE” oraz liczbę wyemitowanych dokumentów niefiskalnych łącznie dla raportowanego okresu;

24)    dla kasy biletowej, liczbę biletów, z oznaczeniem „NORMALNE” dla biletów bez ulg i dopłat, z oznaczeniem „ULGOWE Z DOPŁATAMI” dla biletów objętych dopłatami, z oznaczeniem „ULGOWE BEZ DOPŁAT” dla biletów ulgowych nieobjętych dopłatami
– odpowiednio łącznie dla raportowanego okresu;

25)    numer kasy;

26)    oznaczenie kasjera;

27)    datę i czas zakończenia raportu okresowego;

28)    logo fiskalne;

29)    numer unikatowy kasy.

§    29. Kasa drukuje łączne raporty fiskalne okresowe zawierające kolejno pozycje, w szczególności:

1)    dane, o których mowa w § 28 pkt 1-3;

2)    oznaczenie „ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY” albo „ŁĄCZNY RAPORT MIESIĘCZNY” albo „ŁĄCZNY RAPORT ROZLICZENIOWY”;

3)    dane, o których mowa w § 28 pkt 6-8 i 11-29, dla raportów fiskalnych okresowych.

§    30.  Kasa drukuje raporty fiskalne dotyczące zdarzeń, o których mowa w § 19 pkt 3,

zawierające kolejno, w szczególności:

1)    element graficzny, o ile występuje;
 
2)    imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

3)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

4)    oznaczenie „RAPORT ZDARZEŃ”;

5)    oznaczenie dotyczące rodzaju raportowanych zdarzeń, w przypadku raportowania zdarzeń wybranego rodzaju albo „ŁĄCZNY”, w przypadku raportowania wszystkich zdarzeń z wybranego okresu;

6)    okres objęty raportowaniem w zakresie daty i czasu oraz numerów raportów fiskalnych dobowych;

7)    opis zdarzenia obejmujący identyfikację rodzaju zdarzenia, datę i czas zdarzenia oraz wartości zaprogramowane w wyniku zdarzenia, o ile występują;

8)    datę i czas zakończenia raportu fiskalnego zdarzeń;

9)    logo fiskalne;

10)    numer unikatowy kasy.

§ 31. Kasa emituje dokumenty niefiskalne w postaci papierowej i elektronicznej lub

tylko w postaci elektronicznej, zawierające kolejno pozycje:

1)    element graficzny, o ile występuje;

2)    imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika; w przypadku gdy dokument jest emitowany bezpośrednio po paragonie fiskalnym lub fakturze pozycja jest opcjonalna;

3)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

4)    numer kolejny dokumentu;

5)    oznaczenie „NIEFISKALNY”;

6)    oznaczenie „WYDRUK Z TERMINALA PŁATNICZEGO”, o ile jest to wynik współpracy kasy z terminalem płatniczym;

7)    zawartość tekstową dokumentu niefiskalnego mogącą zawierać elementy graficzne, w tym kody kreskowe i dwuwymiarowe, o ile występują; elementy graficzne są rejestrowane w pamięci chronionej, kody kreskowe i dwuwymiarowe dla postaci elektronicznej są rejestrowane w postaci tekstowej;

8)    oznaczenie „NIEFISKALNY”;

9)    numer kasy;
 
10)    oznaczenie kasjera;

11)    datę i czas zakończenia dokumentu niefiskalnego;

12)    podpis cyfrowy dokumentu niefiskalnego złożony przy wykorzystaniu klucza prywatnego kasy - drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów);

13)    kod graficzny podpisu cyfrowego, o którym mowa w pkt 12, o ile występuje;

14)    numer unikatowy kasy;

15)    definiowaną przez użytkownika treść reklamową i informacyjną, o ile występuje, która może zawierać elementy graficzne, pod warunkiem ich rejestracji w pamięci chronionej.

§ 32. Kasa emituje raport fiskalny fiskalizacji zawierający kolejno pozycje:

1)    element graficzny, o ile występuje;

2)    imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

3)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

4)    numer kolejny dokumentu;

5)    oznaczenie „RAPORT FISKALNY FISKALIZACJI”;

6)    oznaczenie „FISKALIZACJA” oraz datę i czas fiskalizacji pamięci fiskalnej;

7)    oznaczenie „STAWKI PTU” oraz bieżące wartości stawek podatku wraz z oznaczeniami literowymi;

8)    informację o kategorii kasy, o której mowa w § 5 ust. 1;

9)    informację o ustawionym sposobie numeracji paragonów fiskalnych – ciągły lub dobowy, o ile występuje;

10)    numer ewidencyjny kasy;

11)    numer fabryczny kasy;

12)    numer pamięci chronionej sparowanej z pamięcią fiskalną;

13)    typ i model (nazwę) kasy;

14)    oznaczenie wersji programu pracy kasy;

15)    wskazanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

16)    dane podmiotu prowadzącego serwis danej kasy;

17)    imię i nazwisko serwisanta dokonującego fiskalizacji danej kasy wraz z numerem jego identyfikatora;

18)    walutę ewidencyjną;
 
19)    numer kasy;

20)    oznaczenie kasjera;

21)    datę i czas zakończenia raportu fiskalnego fiskalizacji;

22)    podpis cyfrowy raportu fiskalnego fiskalizacji złożony przy wykorzystaniu klucza prywatnego kasy - drukowane jest tylko pierwsze 40 cyfr w kodzie szesnastkowym (20 bajtów);

23)    skrót SHA2, dla postaci elektronicznej, wyliczany z podpisu cyfrowego bieżącego raportu fiskalnego fiskalizacji;

24)    kod graficzny podpisu cyfrowego, o którym mowa w pkt 22, o ile występuje;

25)    logo fiskalne;

26)    numer unikatowy kasy.

Rozdział 5

Kryteria i warunki techniczne dotyczące pracy kas

§    33. 1. Kasa, która pracuje w trybie fiskalnym umożliwia pracę na co najmniej dwóch

poziomach dostępu – dla użytkownika oraz w trybie serwisowym.

2. Tryb serwisowy jest uruchamiany w przypadku obsługi lokalnej i po uzyskaniu dostępu do konstrukcji wewnętrznej kasy.

3.    Kasa rejestruje przegląd techniczny, o którym mowa w § 19 pkt 3 lit. a tiret dziesiąte, jako zdarzenie po uruchomieniu trybu serwisowego.

4.    Kasa, która pracuje w trybie niefiskalnym, nie emituje dokumentów fiskalnych oraz nie wykonuje zapisów w pamięci fiskalnej.

5.    W trybie niefiskalnym kasa zapewnia przekaz danych wyłącznie w celu sprawdzenia jego poprawności.

§    34. 1. Kasa emituje wyłącznie dokumenty zdefiniowane w programie pracy kasy.

2. Wszystkie dokumenty emitowane przez kasę w postaci papierowej i elektronicznej są tworzone jako nieprzerwany ciąg czynności polegający na ich zapisie, odpowiednio w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej, z wyłączeniem raportów fiskalnych okresowych, raportów fiskalnych zdarzeń oraz dokumentów stanowiących odczyt zawartości pamięci chronionej lub pamięci fiskalnej.

3.    Wszystkie dokumenty emitowane przez kasę zawierają niepowtarzalny kolejny numer dokumentu z wyłączeniem raportów fiskalnych okresowych, raportów fiskalnych zdarzeń
 
oraz innych dokumentów stanowiących odczyt zawartości pamięci chronionej lub pamięci fiskalnej.

4. Kolejny numer dokumentu nie może być ustawiany podczas pracy kasy w sposób dowolny, z wyłączeniem sytuacji awaryjnych powodujących utratę ciągłości numeracji, po ustąpieniu których numeracja rozpoczyna się od numeru „1”.

5. Sposób numeracji paragonów fiskalnych:

1)    może być ciągły w całym okresie pracy kasy albo ciągły w okresie jednej doby i rozpoczyna się od numeru „1” po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego;

2)    jest ustawiany jednokrotnie podczas fiskalizacji kasy i nie może być zmieniany w trybie fiskalnym przez użytkownika lub serwis kasy.

6.    Podczas wydruku postaci papierowej dokumentów kasa sporządza pełne nieprzerwane wydruki, przy czym w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, kasa uniemożliwia powtarzanie wydruku z wyjątkiem możliwości powtarzania ostatniej linii wydruku, natomiast postać elektroniczna dokumentu nie może zawierać powtórzenia linii.

§ 35. 1. Podczas włączania kasa wykonuje co najmniej następujące czynności:

1)    sprawdzenie zgodności wersji programu pracy kasy i programu pamięci fiskalnej przez wyznaczenie sumy kontrolnej z ich zawartości oraz sprawdzanie z ostatnią wartością zapisaną w pamięci fiskalnej;

2)    wyświetlenie na wyświetlaczu wersji programu pracy kasy oraz wyniku sprawdzenia, o której mowa w pkt 1, w sposób widoczny dla użytkownika;

3)    sprawdzenie, na żądanie, powiązania pamięci fiskalnej i pamięci chronionej kasy przez weryfikację podpisów cyfrowych z zawartości zapisanych w pamięci chronionej raportów fiskalnych dobowych, a następnie porównanie ich z odpowiadającymi im podpisami cyfrowymi zapisanymi w pamięci fiskalnej;

4)    sprawdzenie niezmienności danych w pamięci fiskalnej.

2. W przypadku negatywnego wyniku sprawdzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4,

kasa ulega zablokowaniu w sposób umożliwiający usunięcie blokady wyłącznie w trybie serwisowym.

§ 36. 1. Kasa zapewnia wykonanie fiskalizacji obejmującej:

1)    przekazanie klucza publicznego kasy;

2)    zgłoszenie żądania fiskalizacji;

3)    odebranie numeru ewidencyjnego kasy;
 
4)    nieodwracalny zapis w rejestrze zdarzeń pamięci fiskalnej faktu, daty i czasu fiskalizacji;

5)    inicjalizację pamięci chronionej i pamięci fiskalnej oraz jednoznaczne nieodwracalne powiązanie tych pamięci;

6)    zerowanie wszystkich liczników kasy;

7)    niepowtarzalny i nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika oraz zapis numeru ewidencyjnego kasy;

8)    zapis w pamięci chronionej numeru ewidencyjnego kasy;

9)    zapisanie kategorii kasy w pamięci fiskalnej, jeżeli program pracy kasy umożliwia w kasie łączenie różnych kategorii kas, o których mowa w § 5 ust. 1;

10)    wykonanie raportu fiskalnego fiskalizacji kasy;

11)    zgłoszenie faktu fiskalizacji przez wysłanie raportu fiskalnego fiskalizacji;

12)    pobranie i zapisanie w pamięci chronionej harmonogramu przekazu danych;

2.    Fiskalizacja odbywa się wyłącznie po zainstalowaniu w kasie pamięci fiskalnej zawierającej zapisany numer unikatowy oraz pamięci chronionej niezawierającej danych.
3.    Fiskalizacja jest możliwa tylko w trybie serwisowym.

4.    W  przypadku  ponownej  fiskalizacji  po  wymianie  pamięci  fiskalnej  numer

ewidencyjny kasy jest przekazywany wraz ze zgłoszeniem żądania fiskalizacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

5.    Ponowna fiskalizacja, o której mowa w ust. 4, stanowi jednocześnie przekazanie informacji o wymianie pamięci fiskalnej, o której mowa w § 43 ust. 1 pkt 10.

§ 37. Po zakończeniu fiskalizacji kasa uniemożliwia:

1)    rejestrowanie zwrotu towarów lub usług;

2)    stornowanie pozycji niewystępujących w bieżącym paragonie fiskalnym lub fakturze;

3)    dokonywanie sprzedaży lub korekt wartościowych i liczbowych paragonu fiskalnego powodujących w ich wyniku ujemną wartość sprzedaży dla dowolnej stawki podatku i sprzedaży zwolnionej od podatku;

4)    dokonywanie korekt oraz anulowanie paragonu fiskalnego lub faktury po ich akceptacji;

5)    dokonywanie sprzedaży towarów lub usług, które nie są przypisane do zaprogramowanych w kasie stawek podatku, w tym zaprogramowanych jako zwolnione od podatku lub niepodlegające opodatkowaniu;

6)    zerowanie rejestrów dobowej sprzedaży w innym przypadku niż w związku z wykonaniem raportu fiskalnego dobowego lub zerowaniem pamięci operacyjnej;
 
7)    pracę w innym trybie niż tryb fiskalny;

8)    zerowanie liczników zdarzeń.

§ 38. 1. Kasa podczas pracy blokuje możliwość rejestracji sprzedaży w przypadku:

1)    wystąpienia błędu weryfikacji danych;

2)    zapełnienia pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej;

3)    awarii lub odłączenia pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej;

4)    braku papieru;

5)    odłączenia drukarki kasy;

6)    odłączenia wyświetlacza dla nabywcy, przeznaczonego do odczytu przez nabywcę danych o sprzedaży w kasach wyposażonych w to urządzenie;

7)    nieprzekazania klucza publicznego kasy, w przypadku jego wymiany.

2. Blokada możliwości rejestracji sprzedaży w przypadkach, o których mowa w ust. 1

pkt 1-3 i 5-7, jest usuwana wyłącznie w trybie serwisowym lub automatycznie przez kasę, po usunięciu lub ustąpieniu przyczyny jej wystąpienia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, blokada możliwości rejestracji sprzedaży jest usuwana przez użytkownika kasy.

§    39. 1. Kasa zapewnia rejestrację dokonywanych sprzedaży, kończących się każdorazowo emisją paragonu fiskalnego lub faktury przez:

1)    uniemożliwienie wyświetlania na wyświetlaczu dla nabywcy treści niezwiązanych z realizacją transakcji w trybie rejestracji transakcji, z wyłączeniem obsługi sytuacji awaryjnych i obsługi błędów oraz kas o zastosowaniu specjalnym rozliczających więcej niż jedną transakcję równocześnie;

2)    wprowadzanie kolejnych pozycji paragonu fiskalnego lub faktury jest równoczesne z wygenerowaniem postaci elektronicznej linii dokumentu zawierającej daną pozycję zapisaną w pamięci operacyjnej, bez możliwości usunięcia tej pozycji i może skutkować równoczesnym wydrukiem tej pozycji;

3)    wyświetlenie narastającej sumy wartości sprzedaży na wyświetlaczu dla nabywcy, po wprowadzeniu każdej kolejnej pozycji sprzedaży;

4)    akceptację paragonu fiskalnego lub faktury, która skutkuje natychmiastowym wydrukiem oraz zapisem w pamięci chronionej paragonu fiskalnego lub faktury;

5)    awaryjne wyjście z trybu rejestracji transakcji, które musi być zakończone wydrukiem dokumentu przerwanego linią oraz z oznaczeniem „TRANSAKCJA ANULOWANA” w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej w trybie rejestracji transakcji.
 

2.    Kasa umożliwia przekazanie paragonu fiskalnego lub faktury w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem interfejsu komunikacyjnego, o którym mowa w § 6 pkt 7 lit. d oraz za
pośrednictwem sieci Internet.

§    40. 1. W paragonach fiskalnych oraz fakturach wartość sprzedaży brutto w danej

stawce podatku jest wyznaczana przez zsumowanie kwot brutto wszystkich pozycji towarowych i usługowych w danej stawce podatku, a kwoty podatku należnego w danej stawce podatku są obliczane według zasady cen brutto. Wartość sprzedaży brutto dla sprzedaży zwolnionej jest wyznaczana przez zsumowanie kwot brutto wszystkich pozycji towarowych i usługowych objętych zwolnieniem od podatku. Łączna kwota podatku jest sumą kwot podatku dla poszczególnych stawek podatku, a łączna wartość sprzedaży brutto jest sumą wartości sprzedaży brutto dla poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej od podatku.

2.    W raporcie fiskalnym dobowym wartości sprzedaży brutto są obliczane poprzez zsumowanie wartości sprzedaży brutto, osobno, dla paragonów i faktur za daną dobę sprzedaży w poszczególnych stawkach podatku i sprzedaży zwolnionej od podatku, a kwoty podatku należnego dla poszczególnych stawek podatku są wyliczane według zasady cen

brutto. Kwoty netto dla poszczególnych stawek podatku są wyznaczane jako różnice wartości sprzedaży brutto i kwot podatku dla poszczególnych stawek podatku. Łączna kwota podatku jest obliczana przez zsumowanie kwot podatku w poszczególnych stawkach podatku łącznie dla paragonów fiskalnych i faktur. Łączna wartość sprzedaży brutto jest sumą wartości sprzedaży brutto dla paragonów fiskalnych i faktur.

3. Kasa zapewnia wykonanie raportu fiskalnego dobowego jako jednej i niepodzielnej operacji, polegającej na jego emisji oraz zapisie odpowiadających mu danych w pamięci fiskalnej.

4.    Kasa zapewnia wykonanie raportu fiskalnego okresowego polegającego na odczycie danych z odpowiednich raportów fiskalnych dobowych z pamięci fiskalnej i umieszczeniu ich
na wydruku okresowym zgodnym co do zawartości z raportami dobowymi wykonanymi w okresie objętym tym raportem. Ustalanie wartości danych w raporcie fiskalnym okresowym następuje przez sumowanie poszczególnych pozycji raportów fiskalnych dobowych.
5. Raporty fiskalne:

1)    okresowe oraz dotyczące zdarzeń, o których mowa w § 19 pkt 3, nie są zapisywane w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej;
 

2)    okresowe rozliczeniowe i łączne rozliczeniowe w trybie użytkownika mogą być wykonywane wyłącznie po przejściu kasy w tryb tylko do odczytu.

§    41. 1. W przypadku wystąpienia zdarzenia jest ono niezwłocznie po jego wystąpieniu zarejestrowane przez kasę w postaci elektronicznej przed wykonaniem następnych czynności
kasowych.

2. Kasa po zarejestrowaniu sprzedaży, a przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego, uniemożliwia wykonanie następujących czynności:

1)    zmiany ustawień daty i czasu;

2)    zmiany stawek podatku;

3)    zmiany waluty ewidencyjnej;

4)    zmiany imienia i nazwiska lub nazwy podatnika, adresu punktu sprzedaży; a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adresu siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

5)    przejścia w tryb tylko do odczytu;

6)    aktualizacji programu pracy kasy.

3.  Kasa  zapewnia  możliwość  zmiany ustawień  daty i  czasu  po  wykonaniu  raportu

dobowego, a przed zarejestrowaniem sprzedaży w dniu następnym według następujących zasad:

1)    zmiany wskazań czasu przez użytkownika nie mogą być łącznie większe niż 2 godziny w okresie między wykonaniem raportu fiskalnego dobowego a rozpoczęciem pierwszej sprzedaży;

2)    wprowadzana data nie jest wcześniejsza niż ostatnia zarejestrowana w pamięci fiskalnej;

3)    data i czas są synchronizowane z czasem urzędowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, z częstotliwością wykonywania raportów dobowych za pośrednictwem systemu zapewniającego synchronizację z czasem urzędowym lub na żądanie użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;

4)    wykonanie raportu fiskalnego dobowego nie jest oznaczone datą i czasem wcześniejszymi niż data i czas ostatniego raportu fiskalnego dobowego zarejestrowanego w pamięci fiskalnej.

§ 42. 1. Kasa zapewnia:

1)    weryfikację wprowadzonych nazw towarów lub usług do bazy towarowej lub bazy algorytmu weryfikującego kasy według zasady, że ta sama nazwa towaru lub usługi występuje w bazie tylko raz; przy czym towar lub usługa są oznaczone przez ciąg
 

znaków alfanumerycznych języka polskiego ze znakami kropki, przecinka, procenta i kresek ukośnych, przy czym litery małe i wielkie traktuje się jako te same znaki;

2)    w drukarkach fiskalnych brak możliwości skasowania przez użytkownika z bazy algorytmu weryfikującego przypisania stawek podatku do towarów lub usług;

3)    w drukarkach fiskalnych blokowanie sprzedaży danego towaru lub usługi, gdy wartość stawki podatku została podwyższona, jeżeli wcześniej była obniżona lub towar lub usługa była zwolniona od podatku;

4)    wydruk kodu graficznego QR text zgodnego z normą ISO/IEC 18004:2015, zawierającego kolejno odseparowane średnikiem dane:

a)    numer unikatowy kasy,

b)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

c)    datę sprzedaży,

d)    numer kolejny paragonu,

e)    łączną wartość sprzedaży brutto,

f)    łączną kwotę podatku,

g)    typ formy płatności, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 19 lit. b.

2. W przypadku programowania zmiany nazwy waluty ewidencyjnej kasa umożliwia zaprogramowanie tej zmiany z wyprzedzeniem, przez określenie daty, godziny i minuty zmiany.

§    43. 1. Kasa przekazuje dane za pomocą protokołu komunikacyjnego, który obejmuje grupy poleceń związanych z:

1)    fiskalizacją kasy;

2)    przekazem danych;

3)    weryfikacją sumy kontrolnej programu pracy kasy; 4)    zmianą    harmonogramu

przekazu danych;

5)    włączeniem lub wyłączeniem drukowania kodu QR text, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt 4, wraz z możliwością wskazania łącznej wartości sprzedaży brutto, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 15, powyżej której wydruk jest obowiązkowy;

6)    przejściem kasy w tryb tylko do odczytu;

7)    aktualizacją programu pracy kasy;

8)    zmianą zakresu przekazywanych pakietów danych;

9)    pobraniem numeru ewidencyjnego kasy;

10)    przekazaniem informacji o wymianie pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej;

11)    przekazaniem klucza publicznego kasy.

2. Do kasy przyporządkowana jest unikalna para kluczy asymetrycznych, z których

klucz prywatny jest przechowywany w kasie i wykorzystywany do podpisywania dokumentów fiskalnych i niefiskalnych, a klucz publiczny kasy jest wykorzystywany do weryfikacji tych dokumentów.

3.    Przekaz danych z kasy jest zabezpieczony, pod względem poufności i integralności, zgodnie z protokołem TLS w wersji 1.2 lub wyższej, z wykorzystaniem certyfikatów klucza

publicznego w standardzie PN-ISO/IEC 9594-8: 2006 x.509, lub wyższym. Zabezpieczenia są szczegółowo określone w protokole komunikacyjnym, o którym mowa w ust. 1
4.    Wszystkie   czynności   kryptograficzne   zapewniają   poufność,   integralność   i

uwierzytelnienie danych i są wykonywane przez moduł kryptograficzny kasy, w którym bezpieczeństwo kryptografii asymetrycznej jest zapewnione zgodnie z normą ISO/IEC 11889-1: 2015 TPM 2.0, lub w wersji wyższej.

5.    Dane z kasy są przekazywane w postaci elektronicznej, zgodnej ze strukturami logicznymi, o których mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej.

6.    Para kluczy, o których mowa w ust. 2, może być wymieniona wyłącznie w trybie

serwisowym.

7. Klucze publiczne, o których mowa w ust. 2, są przekazywane przez kasę w postaci zestawu danych podczas fiskalizacji zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 1, oraz w przypadku wymiany kluczy, o której mowa w ust. 6.

8.    Dane, o których mowa w ust. 7:

1)    zawierają numer unikatowy kasy;

2)    zawierają klucz publiczny kasy, podpisany podpisem elektronicznym producenta;

3)    są zaszyfrowane kluczem publicznym.

9.    Szczegółowy  format  danych,  o  których  mowa  w  ust.  1,  oraz  sposób  ich

przekazywania określa protokół, o którym mowa w ust. 1.

10.    Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni opis techniczny protokołu komunikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 w Biuletynie Informacji Publicznej

na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

11.    Zmiany opisu technicznego protokołu komunikacyjnego, o którym mowa w ust. 7,

minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 180 dni przed dniem wejścia ich w życie.
 
§    44. 1. Kasa, po uruchomieniu, rozpoczyna przekaz danych zgodnie z harmonogramem przekazu danych lub na żądanie użytkownika, wykonując polecenia przekazu danych.
2. Harmonogram przekazu danych jest zdalnie konfigurowany w ustawieniach kasy,

zgodnie z protokołem komunikacyjnym, o którym mowa w § 43.

3.    W przypadku nieprzekazania danych, kasa umożliwia dalszą rejestrację sprzedaży, sygnalizując w sposób czytelny dla użytkownika przekroczenie zadanego terminu zgodnego z harmonogramem przekazu danych.

4.    W przypadku, o którym mowa w ust. 3, kasa podejmuje automatyczne próby kolejnego przekazu danych nie rzadziej niż co 2 godziny pracy kasy.

5.    Kasa  używa  domyślnego  harmonogramu  przekazu  danych,  podejmując  próby

kolejnego ich przekazu nie rzadziej niż co 2 godziny.

6.    Kasa nie informuje użytkownika o trwającym przekazie danych.

7.    Kasa  automatycznie  przekazuje  dane  dotyczące  raportów  fiskalnych  dobowych,

paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych oraz faktur i faktur anulowanych zarejestrowanych od czasu poprzedniego przekazu danych, według zadanego harmonogramu przekazu danych.

8. Kasa wykonuje polecenia przekazania wybranego zestawu danych.

§    45.  1.  Aktualizacja  programu  pracy  kasy  jest  pobierana  wyłącznie  ze  źródła

aktualizacji, zaprogramowanego przez producenta, z zachowaniem mechanizmów bezpieczeństwa uniemożliwiających instalację innego programu.

2. Aktualizację programu pracy kasy:

1)    wykonuje się wyłącznie:

a)    po sprawdzeniu przez kasę jej dostępności,

b)    do pozytywnie zweryfikowanej wersji;

2)    rejestruje się w dzienniku zdarzeń i dokonuje niezwłocznego przekazu;

3)    dzieli się na kolejne etapy:

a)    informowania podatnika przez kasę o dostępności aktualizacji,

b)    pobierania aktualizacji programu pracy kasy, z sygnalizacją pobierania, po akceptacji przez podatnika lub w sposób automatyczny, nieprzerywający rejestracji sprzedaży,

c)    weryfikacji poprawnego przekazu pliku aktualizacji,
 

d)    weryfikacji zgodności pobranego programu pracy kasy z programem pracy kasy wskazanym w potwierdzeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, według poleceń określonych w protokole komunikacyjnym, o którym mowa w § 43 ust. 1,

e)    instalacji nowej wersji oprogramowania, z sygnalizacją postępu instalacji, po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego przez kasę, po akceptacji przez podatnika, lub w sposób automatyczny,

f)    zapisu zdarzenia aktualizacji i danych z nią związanych, odpowiednio w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej;

3. Aktualizacja programu pracy kasy nie powoduje zmiany danych zapisanych w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej kasy, z wyłączeniem dopisywania nowej sumy kontrolnej programu pracy kasy.

4.    W przypadku niepowodzenia aktualizacji, kasa zapewnia powrót do ostatniej wersji programu pracy kasy.

5.    Podczas  komunikacji  ze  źródłem  aktualizacji  przepis  §  43  ust.  3  stosuje  się

odpowiednio.

§    46. 1. Kasa, z wyłączeniem drukarek fiskalnych, współpracuje z zewnętrznym terminalem płatniczym za pomocą protokołu komunikacyjnego, który obejmuje grupy

poleceń związanych z:

1)    czynnościami inicjowanymi przez kasę i wykonywanymi przez terminal płatniczy, w szczególności transakcją płatniczą;

2)    czynnościami inicjowanymi przez terminal płatniczy i wykonywanymi przez kasę, w szczególności wydrukiem potwierdzenia transakcji płatniczej oraz raportów, związanych z działaniem terminala płatniczego;

3)    innych czynności, w szczególności w zakresie nawiązywania i utrzymania współpracy pomiędzy urządzeniami, informowaniem o niedostępności czynności wykonywanych przez kasę albo terminal płatniczy.

2. Opis techniczny protokołu komunikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, określa polecenia podczas współpracy kasy z terminalem płatniczym.

3.    Kasa udostępnia zewnętrznemu terminalowi płatniczemu, pod kontrolą programu pracy kasy, wyłącznie elementy konstrukcyjne kasy, o których mowa w § 6 pkt 8, 10 i 11.

4.    Kasa nie wykonuje poleceń protokołu komunikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, w zakresie:

1)    drukowania na drukarce kasy dokumentów fiskalnych;
 

2)    programowania kasy z terminala płatniczego, z wyłączeniem elementów graficznych;

3)    ingerencji terminala płatniczego w przekaz danych określony protokołem, komunikacyjnym o którym mowa w § 43.

5.    Minister właściwy do spraw gospodarki udostępni opis techniczny protokołu komunikacyjnego współpracy kas z zewnętrznym terminalem płatniczym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw  gospodarki.

6. Zmiany opisu technicznego protokołu komunikacyjnego, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw gospodarki udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 180 dni przed dniem wejścia ich w życie.

§    47. 1. Kasa umożliwia przejście w tryb tylko do odczytu w trybie serwisowym przez wykonanie łącznego raportu rozliczeniowego lub raportu rozliczeniowego albo w przypadku zapełnienia pamięci fiskalnej, po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego, automatycznie.

2. Kasa sygnalizuje w sposób czytelny dla użytkownika zapis każdego z ostatnich możliwych do wykonania:

1)    30 raportów fiskalnych dobowych,

2)    10 zerowań awaryjnych pamięci operacyjnej,

3)    100 pozostałych rodzajów zdarzeń.

3.    Kasa zapewnia rezerwę pamięci fiskalnej niezbędną do zarejestrowania zakończenia

pracy w trybie fiskalnym.

4.    Kasa przekazuje dane o zakończeniu pracy w trybie fiskalnym, w sposób określony protokołem komunikacyjnym, o którym mowa w § 43.

§    48. Wszystkie napisy dotyczące rejestrowanych transakcji i opisy w dokumentach fiskalnych emitowanych przez kasę są w języku polskim.

§    49. Kasa nie wykonuje funkcji, które prowadzą do nieprawidłowej ewidencji obrotu

oraz nieprawidłowego wyliczania kwot podatku należnego.

Rozdział 6

Kryteria i warunki techniczne dotyczące kas o zastosowaniu specjalnym

§    50. Kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, spełnia dodatkowo następujące

wymagania:

1)    jest połączona z taksometrem w sposób:
 
a)    nierozłączny lub przez system złącza zabezpieczonego w sposób sprzętowy lub programowy przed ingerencją użytkownika kasy lub osób trzecich,
b)    zapewniający przekaz danych z taksometru,

c)    uniemożliwiający rozpoczęcie rejestracji następnego kursu w przypadku odłączenia lub uszkodzenia taksometru;

2)    posiada zabezpieczenie dostępu do wnętrza kasy uwzględniające, określone odrębnymi przepisami, wymagania w zakresie nakładania cech zabezpieczających taksometrów;
3)    posiada, w przypadku kas wyposażonych we wspólną z taksometrem płytę główną, rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające wykonanie fiskalizacji oraz innych czynności dostępnych w trybie serwisowym bez naruszenia cech zabezpieczających taksometrów;
4)    funkcje wyświetlacza wartości usługi zarejestrowanej przez kasę może pełnić wyświetlacz zespołu opłat lub zespołu dopłat taksometru;

5)    posiada wyświetlacz dla użytkownika, który może być wspólny z wyświetlaczem dla nabywcy;

6)    przechowuje w pamięci fiskalnej informacje o typach i numerach taksometrów, dla których emitowała paragony fiskalne; zapis informacji o taksometrze odbywa się w kasie nie później niż podczas emisji pierwszego paragonu fiskalnego odpowiadającego kursowi na danym taksometrze; informacje o taksometrach kasa udostępnia w postaci wydruku;

7)    posiada dostępną dla użytkownika funkcję raportowania numerów seryjnych wszystkich współpracujących z nią taksometrów, na których rejestrowane były kursy, wraz z datą i godziną ich zarejestrowania w kasie; funkcja musi umożliwiać wybór zakresu raportowanych taksometrów według czasu i unikalnego oznaczenia taksometru;

8)    posiada funkcję umożliwiającą anulowanie paragonu fiskalnego dla rozliczenia kursu, który rozpoczął się postojem nie dłuższym niż 20 minut i zakończył przejechaniem odcinka drogi nie dłuższego niż 500 m albo tylko samym postojem, nie dłuższym niż 20 minut;

9)    wykorzystuje funkcję stosowania upustu procentowego (rabat) lub funkcję stosowania cen umownych indywidualnie negocjowanych, o ile te funkcje występują, łącznie z określeniem wysokości upustu procentowego (rabat) lub ceny wyłącznie w okresie dostępności funkcji umożliwiającej anulowanie paragonu fiskalnego, podczas realizowanego kursu;
 
10)    wyświetla dodatkowo wyraz „RABAT” podczas korzystania z funkcji stosowania upustu procentowego (rabat) podczas realizacji kursu na wyświetlaczu kasy lub zespole opłat lub dopłat taksometru, natomiast należność uwzględniająca zastosowany upust procentowy (rabat) jest wykazana na wyświetlaczu najpóźniej po przejściu taksometru w położenie „KASA”;

11)    dokonuje emisji paragonu fiskalnego za wykonaną do tego zdarzenia usługę po wznowieniu pracy tego taksometru, zawierającego dodatkową informację o wystąpieniu sytuacji awaryjnej, w przypadku przerwania kursu z powodu zaniku zasilania taksometru lub przerwania pomiaru przez taksometr w czasie powyżej 10 sekund;

12)    w przypadku przerwania kursu z powodu zaniku zasilania taksometru lub przerwania pomiaru przez taksometr w czasie powyżej 10 sekund kasa dokonuje emisji paragonu fiskalnego za wykonaną do tego zdarzenia usługę po wznowieniu pracy tego taksometru, zawierającego dodatkową informację o wystąpieniu sytuacji awaryjnej; w przypadku, gdy niemożliwe jest wznowienie pracy taksometru albo gdy po jego ponownym podłączeniu nie zawiera on informacji umożliwiających zakończenie rozpoczętej transakcji w kasie, zakończenie transakcji w kasie może nastąpić wyłącznie przez
awaryjne zerowanie pamięci operacyjnej kasy w trybie serwisowym;

13)    posiada funkcję przekazania do taksometru, po wydrukowaniu paragonu fiskalnego, informacji pozwalającej na przestawienie taksometru w stan umożliwiający realizację następnego kursu;

14)    kończy transakcje poprzez awaryjne zerowanie pamięci operacyjnej kasy w trybie serwisowym w przypadku, gdy niemożliwe jest wznowienie pracy taksometru albo gdy po jego ponownym podłączeniu, nie zawiera on informacji umożliwiających zakończenie rozpoczętej transakcji w kasie;

15)    posiada funkcję przekazania do taksometru, po wydrukowaniu paragonu fiskalnego, informacji pozwalającej na przestawienie taksometru w stan umożliwiający realizację następnego kursu;

16)    posiada funkcję automatycznej synchronizacji czasu pomiędzy kasą a taksometrem;

17)    posiada funkcję synchronizacji czasu dostępną dla serwisu, w przypadku, gdy taksometr uniemożliwia kasie automatyczną synchronizację czasu z czasem urzędowym.
§    51. 1.  Kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, posiada zasilanie z instalacji

pojazdu    samochodowego    oraz    wewnętrzne    zasilanie    akumulatorowe,    które    zapewnia
 

wydrukowanie minimum 20 paragonów fiskalnych, każdy o zawartości 20 wierszy druku od chwili zaniku zasilania z instalacji pojazdu samochodowego.

2.    Kasa biletowa zasilana z instalacji pojazdu samochodowego spełnia wymagania określone w ust. 1.

§    52.  Kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, podczas rejestracji paragonu

fiskalnego lub faktury wyświetla na wyświetlaczu dla nabywcy informacje dotyczące realizowanych wycen leków objętych paragonem fiskalnym lub fakturą.

§ 53. 1. Kasa biletowa:

1)    może posiadać jeden wyświetlacz dla użytkownika i nabywcy;

2)    posiada funkcję rejestracji i naliczania dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych, a także funkcję sporządzania dobowych i miesięcznych raportów dopłat do biletów ulgowych; dobowe i miesięczne raporty dopłat zawierają, dla każdej ulgi, dla której w danym okresie były wydawane bilety co najmniej oznaczenie ulgi, wartość procentową ulgi, liczbę wydanych biletów oraz kwotę dopłaty.

2. Kasa, o której mowa w ust. 1, która realizuje transakcje niepodlegające opodatkowaniu rejestruje w pamięci fiskalnej łączną wartość sprzedaży zrealizowanej od wykonania ostatniego raportu fiskalnego dobowego.

§    54. Kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. d, musi zamknąć wszystkie rozpoczęte w ciągu danej doby transakcje przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego.

Rozdział 7

Dane, które powinien zawierać wniosek o wydanie potwierdzenia, oraz rodzaje dokumentów i urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone wraz z wnioskiem

§    55. 1. Wniosek o wydanie potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, zawiera:

1)    nazwę producenta, jego siedzibę i adres;

2)    adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;

3)    oświadczenie producenta, że każda kasa wprowadzana do obrotu będzie identyczna technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową poddaną badaniom, która otrzymała potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, i spełnia wszystkie wymogi określone rozporządzeniem;
 

4)    dane identyfikujące kasę, w tym nazwę, typ i model kasy, o ile występują;

5)    wypełnioną kartę kasy;

6)    książki kasy przeznaczonej dla danego typu kasy, zawierającej informacje o:

a)    typie taksometru współpracującego z kasą, o ile dotyczy,

b)    programie do odczytu pamięci;

7)    instrukcję obsługi;

8)    instrukcję serwisową;

9)    wzory, w postaci elektronicznej, wszystkich dokumentów emitowanych przez kasę i opis sposobu ich wykonania, i pakiet poleceń protokołu komunikacyjnego wywołujących te emisje, o ile występuje;

10)    opis wszystkich poleceń protokołu komunikacyjnego umożliwiającego programowanie kasy, dodatkowych zaimplementowanych w kasie poleceń protokołu komunikacyjnego do współpracy z terminalem płatniczym oraz wszystkich poleceń protokołu komunikacyjnego dla pamięci fiskalnej, przy czym opisy poleceń muszą zawierać również nieudostępniane podatnikowi polecenia wraz z opisem ich przeznaczenia i pełnym przykładem składni;

11)    wykaz rodzajów awarii kasy i sposoby ich usuwania, z wyłączeniem awarii nieusuwalnych:

a)    automatycznie,

b)    przez serwisanta kas,

c)    przez użytkownika kasy;

12)    opis czynności serwisowych, umożliwiających dalszą pracę kasy w przypadku awarii;

13)    sposoby zabezpieczenia kasy i jej podzespołów przed dostępem osób nieuprawnionych, wraz z opisem sposobu autoryzacji narzędzi umożliwiających dostęp do trybu serwisowego na wszystkich poziomach dostępu;

14)    opis konstrukcji mechanicznej i elektronicznej zawierający:

a)    opis i schemat blokowy budowy wewnętrznej kasy, układów elektronicznych wraz z ich połączeniami i kierunkiem przepływu danych i sterowania oraz zasadę działania poszczególnych modułów funkcjonalnych,

b)    opis funkcjonalny oprogramowania stosowanego w modułach kasy, oraz jego identyfikacji,

c)    rysunki techniczne elementów konstrukcji mechanicznej kasy, obudowy i elementów mechanicznych zabezpieczających dostęp do jej konstrukcji oraz
 
elementów mocujących pamięci fiskalnej, w postaci rzutów płaskich z wyłączeniem rysunków technicznych dotyczących w szczególności przewodów, typowych gniazd i połączeń, wkrętów, nitów oraz klawiszy,

d)    charakterystykę zastosowanych w konstrukcji kasy układów pamięci w sposób zapewniający ich identyfikację, lokalizację w kasie, określenie pojemności oraz zastosowanie, wskazanie liczby możliwych do zarejestrowania w danej pamięci dokumentów i zdarzeń poszczególnych rodzajów, o ile struktura pamięci umożliwia określenie tych wartości,

e)    schematy ideowe kompletne i czytelne w stopniu umożliwiającym analizę zastosowanych rozwiązań układowych oraz schematy montażowe elementów elektronicznych kasy;

15)    wykaz oprogramowania kasy wraz z oznaczeniem ich wersji i sum kontrolnych, obejmujący oprogramowanie wewnętrzne kasy i program do odczytu pamięci;

16)    mapę pamięci fiskalnej kasy;

17)    wykaz elementów konstrukcyjnych kasy wraz z opisem ich przeznaczenia, w tym podzespołów realizujących funkcje pamięci operacyjnej, pamięci chronionej, pamięci fiskalnej, zegara czasu oraz zastosowanych w budowie kasy mikrokontrolerów;
18)    wykaz wszystkich części systemu kasowego, wraz ze schematem;

19)    szczegółowy opis sposobu zabezpieczeń pamięci programu pracy kasy i pamięci fiskalnej, wraz z niezbędnymi algorytmami, schematami i kodami źródłowymi oprogramowania, w postaci umożliwiającej weryfikację wymagań dotyczących niezmienności danych w tych pamięciach. Opis obejmuje zastosowane w kasie rozwiązania techniczne zapewniające niezmienność i weryfikowalność zapisów w pamięci programu pracy kasy i pamięci fiskalnej. W przypadku, gdy skuteczność zastosowanego w kasie zabezpieczenia pamięci programu pracy kasy oraz pamięci fiskalnej jest uzależniona od przebiegu połączeń na płytce drukowanej topologii ścieżek, należy wraz z opisem sposobu zabezpieczeń dostarczyć schematy montażowe ilustrujące przebieg ścieżek połączeniowych;

20)    wykaz urządzeń dodatkowych, z którymi kasa może współdziałać (wykaz powinien obejmować wszystkie przewidziane przez producenta urządzenia zewnętrzne dołączane do kasy);
 
21)    opis metody zapisywania numeru unikatowego kasy i umieszczenia pamięci fiskalnej kasy w gnieździe podczas produkcji kasy oraz instrukcję wymiany pamięci fiskalnej i chronionej kasy;

22)    w przypadku kasy, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a:

a)    wykaz taksometrów współpracujących z kasą,

b)    oświadczenie wnioskodawcy o poprawnej współpracy kasy z taksometrem

w warunkach znamionowych użytkowania taksometrów, w tym również deklarowanych przez producenta, dla każdego taksometru wymienionego w wykazie, o którym mowa w lit. a,

c)    kopię certyfikatu badania typu UE lub zatwierdzenia typu dla każdego taksometru wymienionego w wykazie, o którym mowa w lit. a;

23)    informację o wystawieniu dla kasy deklaracji zgodności lub oznakowaniu CE, określonych w odrębnych przepisach;

24)    podpis producenta albo osoby lub osób reprezentujących producenta.

2. Wniosek o wydanie potwierdzenia, o którym mowa w § 58 ust. 2, zawiera:

1)    nazwę producenta, jego siedzibę i adres;

2)    adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;

3)    dane identyfikujące kasę, w tym nazwę, typ i model kasy, o ile występują;

4)    numer i datę potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, wydanego dla kasy o tej samej nazwie, typie i modelu, o ile występują;

5)    oświadczenie, że w okresie, na który wydano potwierdzenie, o którym mowa w pkt 4, nie nastąpiły zmiany kasy będącej przedmiotem potwierdzenia;

6)    oświadczenie wnioskodawcy, że każda kasa wprowadzana do obrotu będzie identyczna technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą wzorcową poddaną badaniom, która uzyskała potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, i spełnia wszystkie wymogi określone rozporządzeniem oraz wzór deklaracji dołączanej do każdego egzemplarza kasy, wymaganej zgodnie z treścią przepisu art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy;
7)    podpis producenta albo osoby lub osób reprezentujących producenta.

§ 56. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 55 ust. 1, dołącza się:

1)    co najmniej trzy egzemplarze kasy identyczne funkcjonalnie, w tym jeden egzemplarz kasy w obudowie z zainstalowanymi plombami, przy czym jeden stanowiący wzorzec kasy pozostaje w Głównym Urzędzie Miar;
 
2)    w przypadku kas zawierających opcje konstrukcyjne, wymagane jest dostarczenie przynajmniej jednego egzemplarza dla każdej opcji konstrukcyjnej kasy lub kategorii kasy, o której mowa w § 5 ust. 1, z wyłączeniem opcji dotyczących pojemności bazy towarowej;

3)    niezbędne do ich pracy wyposażenie (zasilacze, przewody do współpracy z komputerem, zewnętrzne wyświetlacze), a także przewidziane przez producenta dedykowane dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność kas (moduły komunikacyjne, czytniki kodów kreskowych);

4)    programy współpracujące z kasą, w tym program do odczytu pamięci, program serwisowy i program umożliwiający sterowanie kasą za pomocą interfejsu komunikacyjnego;

5)    narzędzia serwisowe umożliwiające obsługę kasy w trybie serwisowym;

6)    pamięci fiskalne wraz ze sparowanymi z nimi pamięciami chronionymi, w tym dla każdej z kategorii kas, o których mowa w § 5 ust. 1, egzemplarze kas niezbędne do wykonania badań, w szczególności:

a)    po jednym egzemplarzu pamięci zawierających zapisy danych w liczbie mniejszej o dwa zapisy od ilości zapisów wskazanych w § 47 ust. 2,

b)    cztery czyste pamięci, po dwie z takimi samymi testowymi numerami unikatowymi,

c)    cztery pamięci o takim samym testowym numerze unikatowym i trzy o innym testowym numerze unikatowym, zawierające 10 takich samych raportów fiskalnych dobowych,

d)    pamięć zawierającą niewłaściwą sumę kontrolną programu pracy kasy,

e)    pamięć zawierającą niewłaściwą sumę kontrolną programu pamięci fiskalnej,

f)    pamięć zawierającą zapisane dwa numery unikatowe, jeżeli konstrukcja kasy dopuszcza taką możliwość,

g)    pamięć niezawierającą numeru unikatowego,

h)    dla kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, współpracujących z taksometrami

– zestaw 5 czystych pamięci dla każdego z dostarczonych taksometrów;

7)    potwierdzenie umieszczenia w źródle aktualizacji programu pracy kasy do przeprowadzenia testu jego aktualizacji;

8)    program wspomagający rejestrację cyklu transakcji testowych przez zewnętrzne interfejsy komunikacyjne dla drukarek fiskalnych;

9)    w przypadku kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, dodatkowo:

a)    po 2 sztuki każdego z typów taksometrów współpracujących z przedstawioną do badań kasą,

b)    napęd taksometru (generator impulsów),

c)    programator taksometru,

d)    zasilacz umożliwiający zewnętrzne zasilanie kasy i taksometru z sieci energetycznej prądu zmiennego o napięciu 230V;

10)    w przypadku kasy biletowej:

a)    oprogramowanie lub narzędzia umożliwiające zaprogramowanie kasy,

b)    zasilacz umożliwiający zewnętrzne zasilanie kasy z sieci energetycznej prądu zmiennego o napięciu 230V;

11)    dodatkowe  urządzenia,  podzespoły  i  inne  elementy  niezbędne  do  rzetelnej  oceny

rozwiązań technicznych zastosowanych w konstrukcji kasy.

2.    Do wniosku dołącza się opisy działania lub instrukcje obsługi wszystkich urządzeń dołączonych do kasy.

§    57. W celu wykonania badań kasy, o których mowa w art. 111 ust. 6e ustawy, producent udostępnia do badań wszystkie urządzenia współpracujące z kasą.

Rozdział 8

Okres, na który jest wydawane potwierdzenie

§    58. 1. Potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydaje się na okres 5 lat, po upływie którego może ono być wydane na następny okres, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i urządzeniami oraz przeprowadzeniu badań testowych.
2. Jeżeli w okresie, na który wydano potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, nie

nastąpiły zmiany rozporządzenia w zakresie szczegółowych kryteriów i warunków technicznych lub kasy, która uzyskała potwierdzenie, może być ono wydane jednokrotnie na kolejne 5 lat, na wniosek producenta, bez ponownych badań.

3. Producent może złożyć wniosek o wydanie potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, przed upływem okresu, na który wydano potwierdzenie dla danej kasy,

§    59. Po uzyskaniu potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, zmiany

funkcjonalne, konstrukcyjne oraz programowe w kasie, przed ich wprowadzeniem, wymagają każdorazowo ponownego złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i
 

urządzeniami oraz uzyskania pozytywnego wyniku przeprowadzonych badań testowych kasy, oraz sprawozdania, o którym mowa w art. 111 ust. 6e ustawy.

Rozdział 9

Zakres badań kas oraz dane zawarte w sprawozdaniu

§ 60. Badania kas obejmują:

1)    sprawdzenie poprawności i kompletności wniosku, o którym mowa w § 55;

2)    badania praktyczne w zakresie:

a)    konstrukcji kasy,

b)    bezpieczeństwa kasy, w szczególności obsługi sytuacji awaryjnych,

c)    funkcji kasy w zakresie poprawności realizacji funkcji dostępnych dla użytkownika,

d)    protokołów komunikacyjnych kasy.

§ 61. Sprawozdanie z badań, o którym mowa w art. 111 ust. 6e ustawy, zawiera:

1)    dane identyfikujące:

a)    producenta,

b)    typ kasy oraz wersję i sumy kontrolne programu pracy kasy;

2)    wyniki badań;

3)    stwierdzenie, czy kasa spełnia funkcje, kryteria i warunki techniczne, a w przypadku ich niespełniania, wykaz niezgodności wraz z ich opisem;

4)    informacje o dacie i czasie trwania badań;

5)    poświadczenie imienne wykonawcy badań

Rozdział 10

Sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas numerami unikatowymi i warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu

§    62. 1. Pamięć fiskalna jest oznaczana numerem unikatowym wprowadzonym do niej

wyłącznie podczas procesu produkcyjnego.

2.    Numer unikatowy składa się z trzyliterowego prefiksu oraz ciągu 10 cyfr.

3.    Numery unikatowe są przydzielane wyłącznie dla kas posiadających potwierdzenie.

4.    Przydzielenie numerów unikatowych dla kas danego typu następuje na podstawie

wniosku producenta, zawierającego:


1)    określenie typu kas oraz celu wykorzystania wnioskowanych numerów unikatowych;

2)    numer i datę potwierdzenia, wydanego dla typu kas objętego wnioskiem;

3)    określenie liczby numerów unikatowych, które powinny być przydzielone;

4)    wskazanie ostatnio nadanego prefiksu dla danego typu kasy, w przypadku kolejnego wniosku o przydzielenie numerów unikatowych, dla tego typu kasy.

§ 63. 1. Do każdej kasy wprowadzanej do obrotu producent dołącza:

1)    instrukcję obsługi kasy;

2)    książkę kasy, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)    kartę kasy, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)    deklarację, o spełnieniu przez kasę wymaganych funkcji, kryteriów i warunków technicznych oraz zgodności z egzemplarzem wzorcowym kasy, która była podstawą do wydania potwierdzenia; wzór deklaracji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. Instrukcja obsługi kasy zawiera, w szczególności:

1)    informacje dotyczące obsługi kasy;

2)    informacje dotyczące procedur programowania kasy;

3)    opis kodów błędów obsługiwanych przez kasę, zwłaszcza opis kodów błędów odczytu pamięci fiskalnej;

4)    opis warunków znamionowych użytkowania.

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i końcowe

§    64. 1. Potwierdzenia, o których mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydane dla kas na mocy przepisów dotychczasowych, zachowują moc przez okres, na który zostały wydane,
chyba że potwierdzenie zostanie cofnięte.

2.    Kasy wyposażone w funkcję stałą wydruku na paragonie fiskalnym, przy danych dotyczących wartości, oznaczenia waluty w złotych, w tym przy zastosowaniu skrótów „zł” lub „PLN”, mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia, do którego zgodnie z odrębnymi

przepisami złoty będzie uznawany jako prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy którego zastosowaniu jest prowadzona ewidencja.

3. Numer unikatowy dla użytkowanych kas, które uzyskały potwierdzenie o spełnieniu kryteriów i warunków technicznych przed 2000 r., składa się z dwuliterowego prefiksu oraz ciągu 8 cyfr.
 


4. Numery unikatowe dla użytkowanych kas, które uzyskały potwierdzenie o spełnieniu kryteriów i warunków technicznych po 1999 r. wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych składają się z trzyliterowego prefiksu oraz ciągu 8 cyfr.

5.    Numery unikatowe dla kas posiadających potwierdzenie o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych wydane na mocy rozporządzenia uchylanego w § 68
składają się z trzyliterowego prefiksu oraz ciągu 10 cyfr.

§    65. W sprawach o wydanie potwierdzeń, o których mowa w art. 111 ust. 6b ustawy,

stwierdzających spełnienie funkcji, kryteriów i warunków technicznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§    66. Kasy, które uzyskały potwierdzenie na mocy niniejszego rozporządzenia, mogą być wprowadzane do obrotu od dnia 1 stycznia 2018 r.

§    67. W przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii, o których mowa w § 2 pkt 5

rozporządzenia uchylanego w § 68, przepisy dotychczasowe stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r.

§    68.  Traci  moc  rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  27  sierpnia  2013  r.

w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076).

§    69. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW
 

Załączniki do rozporządzenia

Ministra Rozwoju i Finansów

z dnia ............................................... r. (poz. …)Załącznik nr 1

WZÓR LOGO FISKALNEGO


Umieszczone na rysunku wzoru wartości liczbowe są bezwymiarowe względem zaznaczonej wysokości H znaków występujących na paragonie fiskalnym w numerze unikatowym kasy.
 

Załącznik nr 2

WZÓR KSIĄŻKI KASY


DANE O KASIE

(WYPEŁNIA PRODUCENT KRAJOWY ALBO PODMIOT DOKONUJĄCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA LUB IMPORTU KAS)
MODEL/TYP1)


NUMER FABRYCZNY

NUMER POTWIERDZENIA

NUMER UNIKATOWY


NAZWA I ADRES PRODUCENTA

KRAJOWEGO ALBO PODMIOTU

DOKONUJĄCEGO

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO

NABYCIA LUB IMPORTU KAS


DANE O SPRZEDAWCY KASY

(WYPEŁNIA SPRZEDAWCA)


NAZWA I ADRES

SPRZEDAWCY KASY

DANE O PROWADZĄCYM SERWIS KAS

(WYPEŁNIA SERWISANT KAS)


NAZWA I ADRES

PROWADZĄCEGO SERWIS

MIEJSCE UŻYTKOWANIA KASY

(WYPEŁNIA UŻYTKOWNIK KASY)


ADRES MIEJSCA, W KTÓRYM

KASA JEST UŻYTKOWANA


NUMER EWIDENCYJNY KASY

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

KASY2)

PIECZĘĆ UŻYTKOWNIKA
1)    W przypadku kas współpracujących z taksometrem - dodatkowo typ taksometru

2)    Zgodnie z kategoriami, o których mowa w § 5 rozporządzenia
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA KASY

(WYPEŁNIA UŻYTKOWNIK KASY)
NAZWA, ADRES I

SIEDZIBA

UŻYTKOWNIKA KASYNUMER

IDENTYFIKACYJNY

PODATNIKA
DATA I PODPIS OSOBY

UPOWAŻNIONEJ


POTWIERDZENIE FISKALIZACJI KASY

(W TYM ZAŁOŻENIA PLOMB)

DATA I GODZINA    SPOSÓB UŻYTKOWANIA    IMIĘ I NAZWISKO ORAZ
    KASY2)    PODPIS SERWISANTA
        
        

ZMIANY MIEJSCA UŻYTKOWANIA KASY

ADRES I DATA ZMIANY    PODPIS UŻYTKOWNIKA
    
    

WYMIANA PAMIĘCI FISKALNEJ KASY

DATA WYMIANY / NUMER UNIKATOWY    PODPIS SERWISANTA
    
    
    
    
    
WYMIANA PAMIĘCI CHRONIONEJ KASY

DATA WYMIANY / NUMER PAMIĘCI    PODPIS SERWISANTA
    
    


OSOBY UPOWAŻNIONE DO WYKONYWANIA SERWISU KASY REJESTRUJĄCEJ

(WYPEŁNIA PROWADZĄCY SERWIS KAS/KIEROWNIK PUNKTU SERWISU KAS)

        NUMER    PODPIS KIEROWNIKA
NAZWISKO I IMIĘ    IDENTYFIKACYJNY    SERWISU
            
            
ADRES PUNKTU            
SERWISOWEGO            
I TELEFON            
            
        NUMER    PODPIS KIEROWNIKA
NAZWISKO I IMIĘ    IDENTYFIKACYJNY    SERWISU
        
        
ADRES PUNKTU            
SERWISOWEGO            
I TELEFON            
            
        NUMER    PODPIS KIEROWNIKA
NAZWISKO I IMIĘ    IDENTYFIKACYJNY    SERWISU
        
        
ADRES PUNKTU            
SERWISOWEGO            
I TELEFON            
            
        NUMER    PODPIS KIEROWNIKA
NAZWISKO I IMIĘ    IDENTYFIKACYJNY    SERWISU
        
        
ADRES PUNKTU            
SERWISOWEGO            
I TELEFON            
            
        NUMER    PODPIS KIEROWNIKA
NAZWISKO I IMIĘ    IDENTYFIKACYJNY    SERWISU
        
        
ADRES PUNKTU            
SERWISOWEGO            
I TELEFON            
            
 

Osoby, które nie świadczą serwisu, kierownik serwisu wykreśla i potwierdza imieniem i nazwiskiem oraz podpisem z dniem zaprzestania jego świadczenia.
 


ŻĄDANIE INTERWENCJI SERWISU KAS

(WYPEŁNIA UŻYTKOWNIK KASY)

DATA,    KTO    KOGO    W JAKI SPOSÓB    POTWIERDZENIE
GODZINA    WEZWAŁ    POWIADOMIŁ SERWISANTA KAS
                
                
                
                


INTERWENCJE TECHNICZNE SERWISU KAS

(WYPEŁNIA SERWISANT)


DATA I

GODZINA


OPIS ZGŁOSZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁANIA KASY REJESTRUJĄCEJ


STAN PLOMB KASY, LICZBA

ELEMENTY KASY

WYMIENIONE PRZY

NAPRAWIE


WYSZCZEGÓLNIENIE

DRUKOWANYCH

DOKUMENTÓW FISKALNYCH


PRZYCZYNY, Z POWODU

KTÓRYCH JEST NIEMOŻLIWA

NAPRAWA KASY NA

MIEJSCUMIEJSCE NAPRAWY KASY,

ADRES SERWISU

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ PODPIS SERWISANTA


ODBIÓR NAPRAWIONEJ KASY REJESTRUJĄCEJ


DATA I

GODZINA

POTWIERDZENIE ODBIORU

KASY

-    ZWROT DOKUMENTÓW

FISKALNYCH

-    STAN PLOMB PRAWIDŁOWY

DATA, GODZINA, IMIĘ I NAZWISKO ORAZ PODPIS

UŻYTKOWNIKA KASYPRZEGLĄD TECHNICZNY KASY REJESTRUJĄCEJ

(WYPEŁNIA SERWISANT KAS)

DATA WYKONANIA    STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI    IMIĘ I NAZWISKO ORAZ
PRZEGLĄDU    DZIAŁANIA KASY    PODPIS SERWISANTA KAS
TECHNICZNEGO        
        
    


Załącznik nr 3

WZÓR KARTY KASYKARTA KASY

NAZWA KASY    
    Nazwa handlowa urządzenia
    
NAZWA PRODUCENTA    
KASY, ADRES    
    Dane producenta kasy
    
PODMIOT SKŁADAJĄCY    
WNIOSEK, ADRES    Dane firmy składającej wniosek, działającej w imieniu producenta
    
RODZAJ KASY    Kasa autonomiczna/ drukarka fiskalna
    
LICZBA NAZW TOWARÓW    
I USŁUG    Wielkość bazy towarowej charakteryzowana ilością towarów i usług, osobno dla wszystkich opcji kasy
    
    
WYŚWIETLACZE DLA    Przewidziane wyświetlacze dla nabywcy:
    Zintegrowane z obudową:
NABYWCY    Rozłączne:
    
ZAKRES TEMPERATUR    
PRACY KASY    
    
TYP INTERFEJSU KASY I    
PRZEZNACZENIE    
    Typ interfejsu – przeznaczenie (np. współpraca z komputerem / czytnikiem kodów / wagą / terminalem płatnicznym / szufladą)
    
KATEGORIA KASY    
    Ogólna/ kasa o zastosowaniu specjalnym: współpracująca z taksometrem, apteczna, biletowa, restauracyjna itp.
    
PROGRAM PRACY KASY    
    Jednoznaczne oznaczenie za pomocą np. nazwy i wersji programu pracy kasy oraz suma kontrolna pliku zapisanego w pamięci progr amu pracy kasy –
    dane zgodne z raportowanymi przez kasę
    
PROGRAM DO ODCZYTU    
PAMIĘCI    
    Jednoznaczne oznaczenie za pomocą np. nazwy i wersji programu
    
OPCJE KASY    
    Opcje kasy, wraz z oznaczeniem rozróżniającym kasę. Dotyczy wszystkich opcji konstrukcyjnych, takich jak: różne pojemności pamięci wewnętrznych,
    różne pojemności bazy towarowej, wyposażenie w opcjonalne wbudowane porty komunikacyjne, różne opcje wyświetlaczy lub mechanizmów
    drukujących (nieidentycznych funkcjonalnie), wydruk faktur, inne funkcje lub elementy konstrukcyjne odróżniające kasy od wzorca.
    

Załącznik nr 4

WZÓR DEKLARACJI PRODUCENTA

dołączany do każdego egzemplarza kasy

deklarujący jej identyczność techniczną, funkcjonalną i programową z kasą wzorcową poddaną badaniomNazwa producenta albo podmiotu
dokonującego wewnątrzwspólnotowego

nabycia lub importu kas oraz adres i NIP

Miejsce sporządzenia, data
OŚWIADCZENIE PRODUCENTANazwa i adres siedziby producenta albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas

Oświadczamy:    Każdy egzemplarz Typ i model kasy rejestrującej we wszystkich
    dopuszczonych wersjach kompletacyjnych z następującym
    oprogramowaniem:        
    program pracy kasy    wersja …………...…..,
    program pamięci fiskalnej4    wersja ………….……,
    program do odczytu pamięci    wersja ………….……,
    jest identyczny technicznie, funkcjonalnie i programowo z kasą
    wzorcową, dla której wydano potwierdzenie, i spełnia wymogi
    rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia ...................... r.
    w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą
    odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U.    )
Potwierdzenie:    Główny Urząd Miar nr ……. rok ….…    
Data:    data        

Podpis:    imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej


4    O ile występuje
 

UzasadnienieNa podstawie art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z późn. zm.) minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia:

1)    szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi, warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu,

2)    dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących o wydanie potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że:

-    kasy te zapewniają prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji oraz zapewniają przechowywanie tych danych lub zapewniają bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych

-    spełniają kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać,

jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz kas rejestrujących wzorcowych do badań i innych urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone wraz z wnioskiem,

3) okres, na który jest wydawane wspomniane potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar,

4)    zakres badań kas rejestrujących oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu z wyników badań wykonywanych Prezesa Głównego Urzędu Miar.


Głównym celem wydania nowego rozporządzenia, zastępującego rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. jest dostosowanie regulacji do możliwości emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach – elektronicznej i papierowej. Dotychczasowe przepisy umożliwiały jedynie wydruk takich dokumentów. Wobec postępu technologicznego oraz możliwości ich wykorzystania dla zwiększenia wpływów fiskalnych z transakcji ewidencjonowanych paragonami, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, dzięki określeniu zasad komunikacji obu typów urządzeń. Rozporządzenie znosi też możliwość archiwizacji paragonów w postaci
 
papierowej zastępując ją przechowywaniem w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej.

Celem projektowanego aktu wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług jest zwiększenie akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do paragonów elektronicznych w jednym miejscu. Celem jest również wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji. Jednocześnie celem jest możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań. Funkcjonujący obecnie system fiskalizacji jest bezpieczny, a system homologacji weryfikujący bezpieczeństwo urządzeń fiskalnych ustandaryzowany. Brak jest jednak centralnego systemu do analizy i kontroli transakcji sprzedaży, a systemy i urządzenia fiskalne są niedostosowane do realizacji centralnego raportowania transakcji. Aby było to możliwe potrzebny jest powszechny standard przekazu danych z kas rejestrujących. Dodatkowo, raportowanie i dokumenty oparte o wydruki, stwarzają ograniczenia np. dla rozwoju e-commerce. Projektowane rozporządzenia ma zapewnić realizację zmiany tego stanu rzeczy, głownie przez:

1)    cyfryzację dokumentów i raportów fiskalnych,

2)    zapewnienie transmisji danych z kas do systemów teleinformatycznych Ministerstwa Finansów,

3)    umożliwienie zaawansowanej analizy danych fiskalnych.


W rozporządzeniu określono nowe definicje i terminologie związane z przepisami rozporządzenia. W definicji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych dopuszczono możliwość emitowania ich w postaci elektronicznej oraz przekazu danych za pośrednictwem interfejsów komunikacyjnych. W treści definicji zdefiniowano także moduł kryptograficzny, którego zadaniem jest podpisywanie cyfrowe emitowanych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w taki sposób, że wygenerowany podpis jest umieszczany w treści dokumentu. Ujednolicono definicję producenta i podmiotów wprowadzających kasy do obrotu.


Rozporządzenie zawiera wyróżnienie kategorii kas ze względu na formę obrotu lub rejestracji sprzedaży towarów i usług. Ze względu na dopuszczenie emisji dokumentów fiskalnych lub niefiskalnych w postaci elektronicznej oraz przekaz danych kasa musi zawierać interfejsy zewnętrzne. Zestaw elementów kasy został także uzupełniony o wymóg posiadania przez kasę interfejsu komunikacyjnego do terminala płatniczego. Rozporządzenie wiąże sposób
 
zapisu dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w postaci elektronicznej ze strukturami logicznymi określonymi w art. 193a Ordynacji podatkowej. Powoduje to powiązanie postaci elektronicznej dokumentów fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę ze strukturami logicznymi jednolitego pliku kontrolnego. Ponadto rozporządzenie wiąże ze sobą jednoznacznie i zapewnia zgodność danych na dokumentach fiskalnych i niefiskalnych emitowanych przez kasę oraz zapisanych w pamięci fiskalnej i w pamięci chronionej kasy. Podobne regulacje zostały zawarte odnośnie danych z rejestrów dobowych powiązanych z danymi wykazanymi na paragonach fiskalnych i rejestrach zdarzeń. Rozporządzenie definiuje elementy paragonów fiskalnych emitowanych przez kasę w tym podpis cyfrowy paragonu przy użyciu klucza prywatnego kasy a także reguluje sposób przekazywania przez producenta kas kluczy publicznych.


Rozporządzenie mówi o potrzebie uzyskania nowego potwierdzenia (homologacji) w przypadku wprowadzenia zmian w konstrukcji, funkcjach i oprogramowaniu kasy przed ich wprowadzeniem do obrotu oraz definiuje zakres badań i zawartość sprawozdania z powyższych badań. Precyzyjne określenie jednoznacznych wymogów w zakresie homologacji znacząco przyspiesza ten proces i obniża jego koszty dla przedsiębiorców. Rozporządzenie reguluje również sposób postępowania wobec potwierdzeń Prezesa Głównego Urzędu Miar wydanych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.


§    6 wprowadza nowe elementy konstrukcji kasy: pamięć chronioną oraz interfejsy komunikacyjne. Pamięć chroniona, jest sparowana z pamięcią fiskalną i pełni funkcje pomocnicze wobec pamięci fiskalnej, opisane w § 10 i w § 11. Wprowadzenie dodatkowych elementów konstrukcyjnych kasy w postaci interfejsów na ma celu umożliwienie nowych funkcji kas, polegających na przekazaniu danych:

-    terminalami płatniczymi, aby ułatwić przeprowadzanie płatności bezgotówkowych,

-    innymi urządzeniami, umożliwiającymi komunikację radiową, zgodną ze standardem NFC (Near Field Communication) np. w celu wpierania programów lojalnościowych itp.

§ 19 wprowadza rejestrację przez kasę zdarzeń, to jest wszelkich faktów, mających znaczenie dla rejestrowania przez kasę transakcji sprzedaży oraz sposobu działania kasy jako urządzenia np. zmianę parametrów programu pracy kasy. Informacje o zdarzeniach są przechowywane w pamięci kasy oraz przekazywane w pakiecie danych. Zapewnia to dostęp do pełnego obrazu

pracy kasy.

§    36 wprowadza nowy sposób fiskalizacji kasy, wykonywanej przez serwisanta, poprzez przekazanie danych rejestrujących kasę w bazie danych oraz przez odebranie przez kasę danych, które są następnie zapisywane w pamięci kasy.

§    41 wprowadza synchronizację czasu, według którego kasa rejestruje transakcje sprzedaży i zdarzenia, z urzędowym źródłem czasu Głównego Urzędu Miar. Zapewnia to dzięki

zbogaceniu konstrukcji kasy o interfejsy komunikacyjne i możliwość transmisji danych prawidłowy sposób rejestracji wyżej wspomnianych faktów.

§    43 mówi o sposobie przekazania danych z kasy

§    45 przewiduje zdalną aktualizację programu pracy kasy na wersję programu zatwierdzoną

przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Ma to na celu ułatwienie realizacji czynności serwisowych wobec kasy oraz zapewnienia elastyczności we wprowadzeniu nowych funkcji i usuwaniu usterek w sposobie działania kasy.

§    46 opisuje zasady według, jakich działa protokół przekazu danych pomiędzy kasą a terminalem płatniczym. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia każda kasa ma być wyposażona w standardowy interfejs, umożliwiający (nieobligatoryjne) podłączenie do kas terminala płatniczego. Połączenie takie przyśpiesza i ułatwia realizację płatności bezgotówkowych w miejscu sprzedaży.

§    58 ust. 2 umożliwia przedłużenie na wniosek producenta homologacji na następne 5 lat, o ile nie było zmian w kasie, ani w treści merytorycznej rozporządzenia (dopuszczalne są

jedynie zmiany redakcyjne, nie mające znaczenia merytorycznego).

W § 67 przewidziano możliwość stosowania dotychczasowych przepisów w odniesieniu do kas z kopią elektroniczną do dnia 31 grudnia 2023 r. (co oznacza, że potwierdzenia o spełnieniu kryteriów i warunków technicznych określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. dla tych kas wydane w 2023 r. będą jeszcze ważne przez 4 kolejne lata).

§    68 uchyla rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U.

poz. 1076).


Proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia wynika z ustaleń i harmonogramu działań przyjętych w ramach Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, którego celem jest rozwój e-państwa i cyfryzacja gospodarki. Dzień wejścia rozporządzenia w życie jest istotny ze względu na konieczność zapewnienia na rynku nowych modeli kas, zgodnymi z
 

kryteriami i warunkami technicznymi niniejszego rozporządzenia. Ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Wobec powyższego zasadnym wydaje się odstąpienie od 14 dniowego vacatio legis, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, z późn.zm.) oraz od zasady wyznaczania terminów wejścia w życie aktów prawnych, określonej w uchwale nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205).


Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn.zm.) przedmiotowy projekt podlega notyfikacji.


Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.


Zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006) projektowane rozporządzenie nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) projekt został udostępniony do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.